Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Bierzmowanie jako sakrament misji

Autorzy: Piotr Tomasik
kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: nawrócenie pastoralne nowa ewangelizacja zadania katechezy wprowadzenie do misji misje bierzmowanie nauczanie religii w szkole
Rok wydania:2017
Liczba stron:24 (265-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zagadnienie dojrzewania do bycia chrześcijaninem winno być odniesione do misji, czyli ostatniego nakazu Jezusa. Autor artykułu stara się odpowiedzieć na pytanie, na ile misja chrześcijańska jest obecna w owocach, jakie wierzący otrzymuje w darze bierzmowania. By to zrealizować, omawia kolejno istotę bierzmowania i misji przedstawioną w katechizmach i dokumentach Kościoła, w tym polskich dokumentach programowych. Następnie ukazuje zmianę, jaką powoduje pojmowanie misji w kluczu nowej ewangelizacji i wezwania do nawrócenia pastoralnego. Na zakończenie, autor przedstawia katechetyczne i duszpasterskie propozycje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Franciszek. „Adhortacja apostolska «Evangelii gaudium» do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie”. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii_24112013.html.
2.Franciszek. „Encyklika «Lumen fidei» do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i do wszystkich wiernych świeckich o wierze”. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/lumen_fidei_29062013.html.
3.Gadowski, Walenty. Apologetyczny katechizm katolicki, 447. Warszawa, 2002.
4.Gasparri, Pietro. Katechizm katolicki dla osób dorosłych, które pragną zdobyć pełniejszą znajomość nauki katolickiej. Warszawa, 1999.
5.Guardini, Romano. Wyznanie wiary. Poznań, 2013.
6.Hann, W. „Credo la Santa Chiesa Cattolica”. W: Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico, red. Rino Fisichella, 768. Cassale Monferrato, 2004.
7.Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska «Reconciliatio et paenitentia» do episkopatu duchowieństwa i wiernych po synodzie biskupów o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła”. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/reconciliatio.html.
8.Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach «Catechesi tradendae» do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego”. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/catechesi.html.
9.Jan Paweł II. „Encyklika «Dominum et Vivificantem» o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata”. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dominum_2.html.
10.Jan Paweł II. „Encyklika «Redemptoris missio». O stałej aktualności posłania misyjnego”. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r-_missio_1.html.
11.Jankowski, Augustyn. Trwajcie mocno w wierze. Wołanie Nowego Testamentu o prawowierność. Kraków–Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów, 1999.
12.Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
13.Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Warszawa: Wydawnictwo WAM, 2010.
14.Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Warszawa, 2001.
15.Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum, 2002.
16.Newman, John Henry. O rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Ząbki, brw.
17.Offmański, Andrzej. „Model katechezy ewangelizacyjnej w dokumentach Kościoła”. W: Ewangelizować czy katechizować?, red. Stanisław Dziekoński. Warszawa, 2002.
18.Osial, Wojciech. Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku. Warszawa, 2013.
19.Paweł VI. „Do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego adhortacja apostolska «Evangelii nuntiandi» o ewangelizacji w świecie współczesnym”. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html.
20.V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy „Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie”.
21.Pié-Ninot, Salvador. „I fedeli: gerarchia, laici, vita consacrata”. W: Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico, red. Rino Fisichella. Cassale Monferrato, 2004.
22.Pius X. Katechizm. Vademecum katolika, 132. Sandomierz, 2006.
23.Pius XII. Orędzie radiowe do Krajowego Kongresu Katechetycznego USA w Bostonie (26 X 1946).
24.Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, dokument został przyjęty podczas 351. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 8 marca 2010 r. Dostęp 9.01.2017. http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/dokumenty-koscielne/32-podstawa-programowa-2010.
25.Ratzinger, Joseph. Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej. Poznań, 2009.
26.Ratzinger, Joseph. „Krytyka Kościoła? Uwagi dogmatyczne: Kościół świętych – Kościół grzeszników”. W: Joseph Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Opera omnia, t. 8/2. Lublin, 2013.
27.Ratzinger, Joseph. „Nowa ewangelizacja”. W: Joseph Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Opera omnia. T. 8/2. Lublin, 2013.
28.Ratzinger, Joseph. „Pojęcie Kościoła i kwestia członkostwa w Kościele”. W: Joseph Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Opera omnia. T. 8/2. Lublin, 2013.
29.Ratzinger, Joseph. „Problem absolutności chrześcijańskiej drogi zbawienia”. W: Joseph Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Opera omnia. T. 8/2. Lublin, 2013.
30.Rayzacher-Majewska, Aneta. „Wychowawcze zadania katechezy w szkolnym nauczaniu religii”. W: Nauczanie religii w szkole w latach 1990–2015 wobec zadań katechezy, red. Aneta Rayzacher-Majewska, Rafał Bednarczyk. Warszawa, 2016.
31.Tomasik, Piotr. „Apologia wiary jako zadanie nauczania religii”. Studia Katechetyczne 10 (2014): 274.
32.Tomasik, Piotr. „Ewangelizacyjne formy katechezy w kontekście wezwania do nawrócenia”. Studia Theologica Varsaviensia 2 (2014): 105–120.
33.Tomasik, Piotr. „Katecheza Kościoła w Polsce wobec wyzwań nowej ewangelizacji”. Verbum Vitae 21 (2012): 274.
34.Wicks, Jared. „La trasmissione della rivelazione divina”. W: Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico, red. Rino Fisichella. Cassale Monferrato, 2004.
35.Zuberbier, Andrzej. „Dogmat”. W: Słownik teologiczny, red. Andrzej Zuberbier. Katowice, 1998.