Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Wartość „dowodu z cudu” w procesie kanonizacyjnym

Autorzy: Tomasz Karpeta
doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: cud kanonizacja beatyfikacja świętość kanonizowana
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (101-114)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania było przedstawienie potrzeby cudu w dowodzeniu kanonizacyjnym. Autor rozpatrywał fakt uzasadniania i aprobaty cudu oraz propozycje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odnośnie do tego tematu. Przedstawił procedurę kanonizacyjną, która przeżywała ciągłą ewolucję, a zarazem ukazał, jak akcentowano w niej sprawę cudu i jakie stawiano wymagania do jego akceptacji. W końcowym paragrafie została przedstawiona aktualna procedura kanonizacyjna dotycząca diecezji, a także wymogi samej Kongregacji. Na podstawie dokonanej analizy tekstów prawnych wykazano wartość dowodu z cudu w dowodzeniu świętości kanonizowanej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bar, Joachim, Henryk Misztal. Postępowanie kanonizacyjne. Warszawa, 1985.
2.Benedictus XIV „De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione”. T. III. Prati, 1839–1842. Tekst łaciński. W: Henryk Misztal. Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Lublin, 1981.
3.Codex Iuris Canonici autoritatis Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań: Pallottinum, 1984.
4.Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV autoritate promulgates. Romae, 1925.
5.Fros, Henryk. Pamiętając o mieszkańcach nieba. Teologia dla wszystkich. Tarnów, 1994.
6.Joannes Paulus II. „Constitutio Apostolica Divinus Perfectionis Magister 1983”. Acta Apostolicae Sedis 75 (1983).
7.Kopeć, Edward. Kryteria wiarygodności objawienia w nauce Soboru Watykańskiego I. Lublin, 1973.
8.Latourelle, Rene. „Cuda i świętość w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych”. Science et Esprit L/3 (1998). Tłumaczenie polskie W. Jończyk. Przegląd Powszechny 4 (2002): 14–15.
9.Lisowski, Jan. Kanonizacja św. Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej Kościoła dzisiaj i dawniej. Rzym, 1953.
10.Machejek, Michał. „Dowód z cudów wymagany do beatyfikacji i kanonizacji w perspektywie aktualnych potrzeb Kościoła”. Kościół i Prawo (1985).
11.Misztal, Henryk. Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym. Lublin, 1985.
12.Misztal, Henryk. Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Lublin, 1981.
13.Misztal, Henryk. „Kanonizacja w Kościele rosyjskim i prawosławnym”. Kościół i Prawo (1998).
14.Misztal, Henryk. Komentarz do Konstytucji apostolskiej „Divinus Perfectionis Magister”. Lublin, 1987.
15.Misztal, Henryk. Prawo kanonizacyjne. Lublin, 2003.
16.Misztal, Henryk. Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Lublin–Sandomierz, 1997.
17.Misztal, Henryk. Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz. Lublin, 2008.
18.Padacz, Władysław. „Sprawy historyczne w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym”. Prawo kanoniczne 8, 1–2 (1965).
19.Paulus Papa VI. Constitutio Apostolica, Sacra Ritum Congregatio in duas congregations dividitur. Acta Apostolicae Sedis 61 (1969).
20.Paulus Papa VI. „Motu proprio Sanctitas Clarior”. Acta Apostolicae Sedis 61 (1969).
21.Rusecki, Marian. Cud w chrześcijaństwie. Lublin, 1996.
22.Rusecki, Marian. Funkcje cudu. Sandomierz–Lublin, 1997.
23.„Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Norme servandae in inquistionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum 1983”. Acta Apostolicae Sedis 75 (1983).
24.Sobór Watykański I. „Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej «Dei Filius»”. W: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Poznań: Wydawnictwo Księgarni św. Jacka, 2003.
25.Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen Gentium»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Wydawnictwo Pallottinum, 2002.
26.Sobór Watykański II. „Konstytucja o Objawieniu Bożym «Dei Verbum»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2002.
27.Sztafrowski, Edward. Posoborowe prawodawstwo kościelne: dokumenty prawno-liturgiczne. T. I, z. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 1970.
28.Sztafrowski, Edward. Posoborowe prawodawstwo kościelne: dokumenty prawno-liturgiczne. T. I, z. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 1970.
29.Typographia Pontificia et Sacra Ritum Congregatio. Canones et Decreta Oecumenici Concilii Tridentini. Taurini, 1913.
30.Zubka, Jan. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Warszawa, 1969.