Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337     DOI: 10.18276/skk.2017.24-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / nr 24 2017
Chrystologiczny wymiar Iz 53,1–5

Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (41-54)
Słowa kluczowe: IV Pieśń Sługi Pańskiego semiotyka chrystologia Starego Testamentu
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska
II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – pracownik nieetatowy

Abstrakt

Artykuł jest próbą uchwycenia chrystologii Iz 53,1–5. Do badania wykorzystano metodę semiotyczną, którą Papieska Komisja Biblijna wskazuje jako narzędzie analizy synchronicznej. Przeprowadzona egzegeza uwydatnia potrzebę zmiany ludzkiego ujmowania rzeczywistości, by otworzyć się na nieprawdopodobieństwo Bożego objawienia. Jego treścią jest przejęcie przez Sługę dramatu ludzkiego grzechu i ułomności, a poprzez to wywyższenie Go przez Boga oraz ofiarowanie człowiekowi uzdrowienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Achtemeier, Paul J., Waldemar Chrostowski, red. Encyklopedia biblijna. Warszawa: Vocatio, 1999.
2.Alexander, Joseph A. Commentary on Isaiah. Grand Rapids: Kregel Publications, 1992.
3.Baltzer, Klaus. Deutero-Isaiah: A Commentary on Isaiah 40–55. Minneapolis: Fortress Press, 2001.
4.Bardski, Krzysztof. „Zdumienie i zachwyt”. Pastorales 32/3 (2006): 19–28.
5.Brown, Raymond E., Fitzmyer Joseph A., Murphy Roland E., red. Katolicki komentarz biblijny, red. Waldemar Chrostowski. Warszawa: Vocatio, 2001.
6.Brzegowy, Tadeusz. Prorocy Izraela. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 1999.
7.Childs, Brevard S. Isaiah. The Old Testament Library. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001.
8.Elliger, Karl, Wilhelm Rudolph, red. Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 51997.
9.Freedman, David N., red. The Anchor Bible Dictionary. T. 1–6. New York–London i in.: Yale University Press, 1992.
10.Gołębiewski, Michał. „Bóg Stwórca i Odkupiciel u Deutero-Izajasza”. Collectanea Theologica 68/4 (1998): 5–10.
11.Greimas, Algridas J. Éléments d‘ume gammaire narrative. W: Du sens. Paris: Seuil, 1970.
12.Greimas, Algridas J. Sémantique structurale: recherche et méthode. Paris: Larousse, 1966.
13.Greimas, Algridas J., Joseph Courtés. Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris: Hachette, 1979.
14.Hägglund, Fredrik. Isaiah 53 in the Light of Homecoming After Exile. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.
15.Hermisson, Hans-Jürgen. The Fourth Servant Song in the Context of Second Isaiah. W: The Suffering Servant: Isaiah 53 in Jewish and Christian Sources, red. Bernd Janowski, Peter Stuhlmacher. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2004.
16.Janowski, Bernd. He Bore Our Sin. W: The Suffering Servant: Isaiah 53 in Jewish and Christian Sources, red. Bernd Janowski, Peter Stuhlmacher Peter. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2004.
17.Knight, George F. Servant Theology. A Commentary on the Book of Isaiah 40–55. Edinburgh: Andrews University Press, 1984.
18.Koehler, Ludwig, Walter Baumgartner. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. T. 1–5. Leiden: Brill, 1994–2000.
19.Kuśmirek, Anna, red. Hebrajsko-polski Stary Testament. Prorocy. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich. Warszawa: Vocatio, 2008.
20.Lemański, Janusz. „Cierpienia «Sługi Boga» typem zbawczej pasji Chrystusa”. Verbum Vitae 1 (2002): 75–101.
21.Oswalt, John N. The Book of Isaiah. Chapters 40–66. New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998.
22.Papieska Komisja Biblijna. Interpretacja Biblii w Kościele. Tłum. Ryszard Rubinkiewicz. Warszawa: Vocatio, 1999.
23.Paściak, Józef. Izajasz wieszczem Chrystusa. Katowice: Księgarnia św. Jacka Katowice, 1987.
24.Pikor, Wojciech. „Izajaszowy Sługa Jahwe a Nowe Przymierze”. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2/49 (2006): 19–42.
25.Piotrkowska-Dańkowska, Małgorzata. Winnice Engaddi. Biblijna droga do spotkania z Oblubieńcem. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2016.
26.Raabe, Paul R. „Critical Notes. The effect the repetition in the Surffering Servant Song”. Journal of Biblical Literature 1/103 (1984): 77–84.
27.Rad, Gerhard, von. Teologia Starego Testamentu. Warszawa: Pax, 1969.
28.Rienecker, Fritz, Gerhard Maier. Leksykon biblijny, red. Waldemar Chrostowski. Warszawa: Vocatio 2008.
29.Stachowiak, Lech. Księga Izajasza. Tłumaczenie, wstęp i komentarz. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991.
30.Stock, Klemens. „Poznanie osoby Jezusa jako cel egzegezy biblijnej”. W: „Interpretacja (w) dialogu”. Tożsamość egzegezy biblijnej, red. Anna Kucz, Artur Malina. Studia Biblica 10. Kielce: Verbum, 2005.
31.Synowiec, Juliusz. Oto Twój król przychodzi: Mesjasz w pismach Starego Przymierza. Kraków: Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów, 1992.
32.Whybray, Norman R. The Second Isaiah. London–New York: Oliphants, 1995.
33.Witaszek, Gabriel. Moc Słowa Prorockiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995.
34.Witczyk, Henryk. Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.
35.Young, Edward J. The Book of Isaiah. T. 2. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1972.
36.Zawiszewski, Edward. Księgi proroków. Pelplin: Bernardinum, 1995.