Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka

Autorzy: Janusz Szulist
Wydział Teologicznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: rozwój odpowiedzialność podmiotowość osoba powszechne przeznaczenie dóbr sprawiedliwość sprawiedliwa płaca
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (321-335)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zagadnienie sprawiedliwej płacy jest przedmiotem nauczania społecznego Kościoła. Właściwe wynagrodzenie ma miejsce przy spełnieniu postulatów wynikających z zasady sprawiedliwości oraz z zasady o powszechnym przeznaczeniu dóbr. W każdej z wymienionych zasad pierwszym kryterium stosowania porządku normatywnego jest osoba w zakresie jej powołania przyrodzonego i nadprzyrodzonego. W niniejszym artykule wskazano na fundamentalną zależność pomiędzy systemami płacowymi a wolnością człowieka. Zdobywane na skutek pracy dobra umożliwiają człowiekowi pogłębione doświadczenie własnej podmiotowości. W ramach procesów stanowienia są dokonywane fundamentalne wybory dotyczące odpowiedzialności za bliźnich. Wreszcie wynagrodzenie umożliwia urzeczywistnianie dynamiki rozwojowej, której kierunek człowiek określa, mając na uwadze własne uzdolnienia oraz relację do porządku Bożego. Materiały źródłowe opracowania stanowią w zasadniczej mierze dokumenty nauczania społecznego Kościoła. W opracowaniu posłużono się metodą krytycznej analizy tekstu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Nowe tłumaczenie, 526–606. Poznań: Pallottinum, 2002.
2.Benedykt XVI. Encyklika „Caritas in veritate”. Watykan: Editrice Vaticana, 2009.
3.Borutka, Tadeusz. Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2004.
4.Franciszek. Encyklika „Laudato si”. Watykan: Editrice Vaticana, 2015.
5.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”. Watykan: Editrice Vaticana, 1981.
6.Jan Paweł II. Encyklika „Centesimus annus”. Watykan: Editrice Vaticana, 1991.
7.Jan Paweł II. Encyklika „Dives in misericordia”. Watykan: Editrice Vaticana, 1980.
8.Jan Paweł II. Encyklika „Laborem exercens”. Watykan: Editrice Vaticana, 1981.
9.Jan Paweł II. Encyklika „Redemptor hominis”. Watykan: Editrice Vaticana 1979.
10.Jan Paweł II. Encyklika „Sollicitudo rei socialis”. Watykan: Editrice Vaticana, 1987.
11.Jan XXIII. Encyklika „Mater et magistra”. Watykan: Editrice Vaticana, 1961.
12.Kapias, Michał, Grzegorz Polok. „Odpowiedzialność jako przejaw etosu pracy”. W: Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. Ireneusz Celary, Grzegorz Polok, 15–32. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015.
13.Karta Praw Rodziny. Pelplin: Bernardinum, 2013.
14.Krasnosielski, Adam. „Zaspokajanie potrzeby godności pracowników poprzez wartości”. W: Dyskursy o kulturze. Etos pracy, red. Anna Sołtys, 71–86. Łódź: Katedra Socjologii, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWSPiZ, 2012.
15.Leon XIII. Encyklika „Rerum novarum”. Watykan: Editrice Vaticana, 1891.
16.Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2005.
17.Paweł VI. Encyklika „Populorum progressio”. Watykan: Editrice Vaticana, 1967.
18.Pikus, Stefan. Moralne aspekty pracy. Słupsk: WSP 1995.
19.Pogonowska, Barbara. „Szanse globalnej etyki gospodarowania w świecie postkryzysu”. W: Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, red. Danuta Walczak-Duraj, 89–98. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
20.Polok, Mieczysław. „Kościelny etos ewangelizacyjny”. W: Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. Ireneusz Celary, Grzegorz Polok, 235–246. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015.
21.Solak, Adam. Wychowanie chrześcijańskie a praca ludzka. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2004.
22.Stroińska, Ewa. „Praca jako centralny programator ludzkich działań – rola i miejsce pracy w życiu człowieka”. W: Dyskursy o kulturze. Etos pracy, red. Anna Sołtys, 11–30. Łódź: Katedra Socjologii, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWSPiZ, 2012.
23.Strzeszewski, Czesław. Katolicka nauka społeczna. Lublin: TN KUL, 1994.
24.Strzeszewski, Czesław. Praca ludzka. Zagadnienie społeczno-moralne. Lublin: TN KUL, 1978.
25.Szulist, Janusz. „Człowiek jest drogą Kościoła” (RH 14): Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej. Pelplin: Bernardinum, 2012.
26.Tokarski, Wiktor Piotr. Personalistyczno-aksjologiczna koncepcja pracy. Studium z katolickiej nauki społecznej. Lublin: TN KUL, 2011.
27.Werner, Wiktor. „Homo laborans – wolna jednostka czy wytwór historii? Jeden z metodologicznych problemów badania zachowań «człowieka pracującego»”. W: Człowiek w kontekście pracy. Teoria – Empiria – Praktyka, red. Magdalena Piorunek, 10–30. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2009.