Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa

Autorzy: Sławomir Bukalski
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: miłość w narzeczeństwie i małżeństwie komunikacja interpersonalna teoria jakości związku małżeńskiego jakość związku małżeństwo narzeczeństwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (247-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę religijności nupturientów oraz małżonków widzianą jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa. Pierwsza część artykułu prezentuje kryteria dojrzałej religijności. Tylko taka bowiem religijność może być związana z kształtowaniem zarówno ogólnej jakości życia człowieka, jak również życia w związku małżeńskim. Część druga artykułu nawiązuje do teorii jakości związku autorstwa Grahama Spaniera i Roberta Lewisa. Model tych autorów uznawany jest za najszerzej obejmujący swym zakresem znaczeniowym omawiane pojęcie, czyli jakość związku małżeńskiego. Trzecia część artykułu ukazuje związki religijności z ogólną jakością małżeństwa, z komunikacją interpersonalną oraz z rozumieniem miłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allport, Gordon. Osobowość i religia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988.
2.Allport, Gordon. The Individual and His Religion. A psychological interpretation. New York: MacMillan, 1976.
3.Allport, Gordon. „The religious context of prejudice”. Scientific Study Religion 5 (1966): 447–457.
4.Braun-Gałkowska, Maria. „Znaczenie religijności małżonków dla powodzenia ich związku”. W: Z badań nad rodziną, red. Teresa Kukołowicz, 57–67. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984.
5.Bukalski, Sławomir. Style przywiązaniowe nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna. Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2013.
6.Bukalski, Sławomir, Monika Rozwadowska. Postawy narzeczonych wobec katolickiej etyki seksualnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
7.Chlewiński, Zdzisław. „Religia a osobowość człowieka”. W: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. Henryk Zimoń, 89–128. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000.
8.Chmielewska, Maria. „Jakość związku małżeńskiego a uzależnienie interpersonalne (cz. II)”. Fides et Ratio 1 (2012): 90–113.
9.Cieślak, Krzysztof. „Religijność a sukces małżeński”. Problemy Rodziny 6 (1991): 11–15.
10.Dąbrowska, Zofia. „Czym się charakteryzują współczesne małżeństwa w Polsce?”. Małżeństwo i Rodzina 4 (2005): 4–11.
11.Dąbrowska, Zofia. „Małżeństwa w Polsce współczesnej. Studium empiryczne”. W: Rodzina w czasach szybkich przemian, red. Zbigniew Tyszka, 29–43. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2002.
12.Engl, Joachim. Determinanten der Ehequalität und Ehestabilität. Eine fünfjährige Längsschnittstudie an heiratswilligen und jungverheirateten Paaren. München: Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie, 1997.
13.Głód, Franciszek. Religijność nupturientów. Przygotowanie do małżeństwa priorytetem duszpasterstwa rodzin. Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN, 2007.
14.Golan, Zdzisław. „Pojęcie religijności”. W: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. Stanisław Głaz, 71–79. Kraków: WAM, 2006.
15.Jacobs, Ingo. Quid pro quo? Partnerschaft als Austauschbeziehung. Aachen: Grin Verlag Gmbh 2007.
16.Jarosz, Marek. Interpersonalne uwarunkowania religijności. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003.
17.Jaworski, Romuald. „Psychologiczna analiza religijności personalnej i apersonalnej”. Częstochowskie Studia Teologiczne 15–16 (1987–1988): 239–257.
18.Jaworski, Romuald. „Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej”. Studia Psychologica 4 (2002): 143–166.
19.Jaworski, Romuald. „Psychologiczne badania religijności personalnej”. Zeszyty Naukowe KUL 3–4 (1998): 77–88.
20.Jaworski, Romuald. „Religijność personalna – próba syntezy interdyscyplinarnej”. Studia Płockie 15 (1994): 132–134.
21.Johnson, David R., John N. Edwards, Alan Booth. „Dimensions of Marital Quality Toward Methodological and Conceptual Refinement”. Journal of Family Issues 1 (1986): 31–49.
22.Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
23.Kelley, Harold H. Personal relationships: Their structures and processes. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1979.
24.Krok, Dariusz. „Religia a funkcjonowanie osobowości człowieka”. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 25 (2005): 88–112.
25.Krok, Dariusz. Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO, 2009.
26.Krok, Dariusz. „Znaczenie religijności w formowaniu jakości życia małżonków”. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 32 (2012): 55–72.
27.Kuczkowski, Stanisław. Psychologia religii. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1993.
28.Lambert, Nathaniel M., David C. Dollahite. „How religiosity helps couples prevent, resolve, and overcome marital conflict”. Family Relations 4 (2006): 439–449.
29.Laskowski, Jerzy. „Religijność narzeczonych”. Więź 7–8 (1974): 154–163.
30.Levinger, George. „A Social Psychological Perspective on Marital Dissolution”. Journal of Social Issues 1 (1976): 21–47.
31.Levinger, George. „Marital cohesiveness and dissolution: An integrative review”. Journal of Marriage and the Family 27 (1965): 19–28.
32.Lewis, Robert A. „A Developmental Framework for the Analysis of Premarital Dyadic Formation”. Family Process 1 (1972): 17–48.
33.Lewis, Robert A., Graham B. Spanier. „Theorizing about the Quality and Stability of Marriage”. W: Contemporary Theories About the Family, t. 1, red. W.R. Burr, R. Hill, F.I. Nye, I.L. Reiss, 268–294. New York, London: Free Press, 1979.
34.Mahoney, Annette. „Religion in families, 1999–2009: A relational spirituality framework”. Journal of Marriage and Family 4 (2010): 805–827.
35.Mariański, Janusz. „Religijność”. W: Encyklopedia katolicka. T. 16 (k. 1416–1418). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.
36.Markey, Barbara, Marie Micheletto. Facilitating Open Couple Communication, Understanding and Study (FOCCUS). Omaha, Nebraska: Family Life Office, Archdiocese of Omaha, 2000.
37.Mellibruda, Jerzy. „Dojrzałość…”. Dostęp 07.06.2016. www.psychologia.edu.pl/dziupla-jurka/teksty/1360-dojrzalosc.html.
38.Nowosielski, Mirosław. „Dojrzałość osobowa chrześcijanina w perspektywie psychologicznej”. Warszawskie Studia Teologiczne 2 (2009): 289–298.
39.Pargament, Kenneth I., Harold G. Koenig, Lisa M. Perez. „The many methods of religious coping: development and initial validation of RCOPE”. Clinical Psychology 56 (2000): 519–543.
40.Plopa, Mieczysław. Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.
41.Podsiad, Antoni. Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2000.
42.Prężyna, Władysław. Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1981.
43.Pyźlak, Grzegorz. Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych. Lublin: Polihymnia, 2007.
44.Reber, Arthur S. Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.
45.Rostowska, Teresa, Patrycja Żylińska. „Stopień zaangażowania religijnego a poziom jakości małżeńskiej u partnerów”. W: Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Teresa Rostowska, 117–135. Warszawa: Difin, 2009.
46.Rostowski, Jan. Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1987.
47.Ryś, Maria. Zmodyfikowana Skala Jakości Związku Małżeńskiego. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, Instytut Psychologii UKSW, 2005.
48.Suchodolska, Anna, Tomasz Gosztyła. „Personalność relacji religijnej narzeczonych a jakość ich wzajemnej komunikacji interpersonalnej”. W: Studia z Psychologii w KUL. T. 16, red. Oleg Gorbaniuk, Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Dagmara Musiał, Michał Wiechetek, 23–40. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
49.Thibaut, John W., Kelley, Harold H. The Social Psychology of Groups. New York: Print Book 1969.
50.Tokarski, Stanisław. „Dojrzałość religijna”. W: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. Stanisław Głaz, 147–178. Kraków: WAM, 2006.
51.Wyżlic, Malgorzata, Julia Gorbaniuk. „Preferowane modele małżeństwa i rodziny przez młodzież na etapie bliższego i bezpośredniego przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie”. Roczniki Nauk o Rodzinie 2 (2010): 191–206.
52.Zinnbauer, Brian J., Kenneth I. Pargament. „Religiousness and spirituality”. W: Handbook of the psychology of religion and spirituality, red. Raymond F. Paloutzian, Crystal L. Park, 35. New York: Guilford Press, 2005.