Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Rekolekcje szkolne jako miejsce przeciwdziałania hejtowi internetowemu wśród młodzieży

Autorzy: Anna Zellma ORCID
Katedra teologii pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Edward Wiszowaty ORCID
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Instytut Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Słowa kluczowe: rekolekcje szkolne hejt młodzież wychowanie profilaktyka
Rok wydania:2020
Liczba stron:16 (421-436)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W działalności wychowawczej, którą Kościół podejmuje wśród młodzieży, ważne miejsce zajmują rekolekcje szkolne. To dlatego katechetycy i pastoraliści coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na tradycyjne formy organizacji rekolekcji szkolnych, ale także na innowacje pedagogiczne. Słusznie za istotne uznają nawiązanie do doświadczeń młodzieży. Współcześnie każdy uczestnik rekolekcji szkolnych potrzebuje wsparcia w rozpoznawaniu, rozumieniu i rozwiązywaniu aktualnych problemów. Jednym z nich jest „hejt internetowy”. Młodzież bezpośrednio lub pośrednio styka się z tym zjawiskiem. Zgodnie z zasadą wierności Bogu i człowiekowi dobrze przeprowadzone rekolekcje szkolne są okazją do podejmowania różnych zagadnień związanych z hejtowaniem w Internecie. Pozwalają podejmować to zagadnienie w kontekście przykazania miłości Boga i bliźniego oraz wartości chrześcijańskich. Mogą motywować uczestników do zmiany myślenia i postępowania w kwestiach związanych z hejtem. Wymagają jednak – obok dobrze przepowiadanego słowa Bożego i jego aktualizacji – innowacyjnych inicjatyw wychowawczych, które służą zapobieganiu hejtowi internetowemu wśród młodzieży. W czasie rekolekcji szkolnych warto zorganizować m.in. spotkanie z psychologiem i policjantem oraz z osobami, które są dla młodych autorytetem. To właśnie osoba znacząca może zachęcić młodzież do akceptacji zasad życia chrześcijańskiego i ich respektowania w codziennym życiu, m.in. w przestrzeni wirtualnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bałoniak, Aleksandra, red. Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha, 2000.
2.Biela, Bogdan. „Uwarunkowania psychologiczno-społeczne przepowiadania słowa Bożego”. Studia Pastoralne 7 (2011): 100–118.
3.Franciszek. „Orędzie na 53 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. «Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich” (24.01.2019). Dostęp 8.04.2019. https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-01/ papiez-oredzie-srodki-przekazu.html.
4.Franciszek. „Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży 2018 r.”. Dostęp 12.05.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/sdm2018-lev_11022018. html.
5.Franciszek. „Szczęście to nie aplikacja na telefon”. Dostęp 12.05.2019. https://www.deon. pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/przemowienia-papieskie/art,133,szczescie-to-nie-aplikacja-na-telefon-komorkowy.html.
6.Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24.11.2013). Kraków: Wydawnictwo M, 2013.
7.Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska Christus vivit do młodych i całego Ludu Bożego (23.03.2019). Kraków: Wydawnictwo M, 2019.
8.Garwol, Katarzyna. „Hejt w internecie – analiza zjawiska”. Edukacja – Technika – Informacja 4 (2016): 304–309.
9.Global Dignity Poland, Fundacja Świadomego Rozwoju. „Jak radzić sobie w sytuacji doświadczenia przez ucznia zjawiska hejtu. Materiały dla nauczycieli”. Dostęp 10.02.2019. https://www.nowaera.pl/pobieranie-pliku-6cf4bb224f7ed5fe5771a5c384058c28.pdf.
10.Goetz, Magdalena. „Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy”. Dostęp 12.02.2019. http://www.swiatproblemow.pl/internetowy-hejt-po-obu-stronach-monitora-konsekwencje-cyberprzemocy.
11.„«Hejt»: wszystko zaczyna się od języka”. Dostęp 1.02.2019. https://prawo.gazetaprawna.pl/ artykuly/1393109,mowa-nienawisci-w-internecie-hejt.html.
12.Global Dignity Poland. „Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży”. Dostęp 1.02.2019. http://brpd.gov.pl/sites/default/files/iqs_raport_z_badania.pdf.
13.Heuristic. Agencja interaktywna. „Cyber – przemoc czyli agresja w Internecie – skąd się bierze”. Dostęp 20.02.2019. https://www.heuristic.pl/blog/internet/Cyber-przemoc-czyli-agresja-w-Internecie-skad-sie-bierze;211.html.
14.Janiga, Stanisław, Mirosław Chmielewski. „Rekolekcje szkolne w polskiej praktyce katechetycznej”. Biuletyn Edukacji Medialnej 1 (2013): 5–21.
15.Juza, Marta. „Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania”. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 25 (2015): 27–50.
16.Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
17.Kolek, Agnieszka. „Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej: implikacje pedagogiczne”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1 (2018): 47–53.
18.Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce. Kraków: WAM, 2001.
19.Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2018.
20.Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium homiletyczne. Poznań: Pallottinum, 2015.
21.Kozak, Stanisław. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach. Warszawa: Difin, 2014.
22.Kozłowski, Tomasz. „Fabryki hejterów”. Dyrektor Szkoły 6 (2017): 70–72.
23.Łabendowicz, Stanisław. Metodyka katechezy. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2019.
24.Łoskot, Małgorzata. „Hejt w sieci. Groźny przejaw uczniowskiej mowy nienawiści”. Dostęp 2.03.2019. https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/hejt-w-sieci-grozny-przejaw-uczniowskiej-mowy-nienawisci.
25.Niepytalska-Osiecka, Anna. „O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej”. Język Polski 4 (2014): 343–352.
26.Pyżalski, Jacek. „Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska”. Dostęp 3.02.2019. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5379/1/agresja_elektroniczna_dzieci_i_mlodziezy.pdf.
27.Pyżalski, Jacek. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: „Impuls”, 2012.
28.Rębisz, Sławomir, Ilona Sikora, Katarzyna Smoleń-Rębisz. „Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podkarpackiego”. Edukacja – Technika – Informatyka 3 (2017): 231–238.
29.Rosińska, Klaudia. „Zjawisko hejtingu wśród młodzieży”. Kultura – Media – Teologia 29 (2017): 12–13.
30.Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Dz.U. 2017, poz. 1147.
31.Siemianowski, Tomasz, Konrad Kordalewski, Jerzy Iwański, Sławomir Nosarzewski. Ewolucja hejtowskiej mowy nienawiści w cyberbullying jako rzeczywiste zagrożenie bezpie¬czeństwa młodzieży i małoletnich użytkowników Internetu. Białystok: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, 2017.
32.Szymczak Emilia. Hejting jako przykład współczesnego zagrożenia w przestrzeni społecznej. Dostęp 3.02.2019. http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/14438/1/SE_37_2015_Szymczak.pdf.
33.Szymkowiak, Rafał. Bomba w szkole. Poradnik rekolekcjonisty. Kraków: Wydawnictwo M, 2012.
34.Teodorczyk, Marcin. „Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej”, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 7 (2015): 60–62.
35.Urbanek, Grzegorz. „Hejt jako społeczny przejaw patologii w Internecie. Próba klasyfikacji adresatów”. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje 29 (2018): 218–237.
36.Walat, Wojciech. „Reakcja uczniów, nauczycieli i rodziców na zjawisko cyberprzemoc”. Dostęp 2.03.2019. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c7242aa1-2dec-43ed-b102-3e0102e1740c/c/034_ETI_nr_Vol_6_4_Reakcja_uczniow.pdf.
37.Waligura-Huk, Anna. Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
38.Wawrzyniak, Michał. Hejtoholik, czyli jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę obgadywania oraz nauczyć zarabiać się na tych, którzy Cię oczerniają. Gliwice: Helion, 2015.
39.Wilkosz, Michał. „Przepowiadanie słowa w kontekście przemian religijności młodych Niemców i Polaków”. Polonia Sacra 22, 1 (2018): 63–180.
40.Wiązowaty, Edward. „Technologie informacyjne w warsztacie homilisty”. Poznańskie Studia Teologiczne 29 (2015): 225–238.
41.Wyrostkiewicz, Michał. „Agresja bez skutków ubocznych?: chrześcijanin wobec przemocy w mediach”. Katecheta 53, 11 (2009): 47–49.
42.Youcat polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011.
43.Zellma, Anna, Wojsław Czupryński, Hubert Tryk. Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2018.
44.Zellma, Anna, Edward Wiązowaty. O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy. Szczytno: Wydawnictwo WSPoL, 2017.