Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O czasopiśmie

„Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” ISSN 1230-0780 są czasopismem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Periodyk ten, redagowany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, wydawany jest od 1992 roku. Ukazuje się on jako rocznik. Publikowane w nim artykuły dotyczą przede wszystkim zagadnień z teologii, ale również z innych dziedzin humanistycznych, takich jak historia, filozofia, psychologia, nauki społeczne. Redaktorami „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich” byli ks. Zdzisław Kroplewski (1992–1999), ks. Zygmunt Czaja (2000–2003), ks. Edward Sienkiewicz (2003–2014) i ks. Janusz Bujak (od 2014).
  Rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych punktowanych, część B, poz. 1756, z 23 grudnia 2015 r.) – 9 punktów. Czasopismo „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną. Misją czasopisma jest promowanie myśli teologicznej w diecezji oraz jej dorobku lokalnego środowiska naukowego na arenie ogólnopolskiej.


Redaktor naczelny
ks. Janusz Bujak

Bazy indeksacyjne

Czasopismo indeksowane jest w bazach:

  • CEJSH
  • CEEOL
  • BazHum
  • ICI Journals Master List
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • ERIHPlus
  • EBSCO
  • DOAJ