Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-32
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 27 2020
Utrata urzędu kościelnego
(The loss of the church office)

Authors: Krzysztof Oskar Pokorski ORCID
Wiceoficjał w Metropolitalnym Sądzie Biskupim Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Keywords: church office loss resignation transfer removal deprivation
Year of publication:2020
Page range:9 (561-569)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

There are many services, tasks and functions in the Church. The ecclesiastical office is a task established permanently from a divine or ecclesiastical provision for the attainment of a spiritual goal. Essential elements of a church office are church tasks, divine or ecclesiastical estab¬lishments, constitution of the office, spiritual purpose and the entity performing the office. The good of the Church’s community and the dignity of ecclesiastical offices demand that their exercise be stable. However, the principle of stability of the office is not absolute. It is worth recalling what a “church office” is and how it can be lost. Can be indicate several possibilities of losing the church office. These are: loss of office by the nature of things, resignation, transfer, removal, deprivation. Analyzes of the legal provisions regarding entrusting to the ecclesiastical office, its requirements and conditions have already been presented. In this article an important issue is the loss of the ecclesiastical office.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arrieta, Juan Ignacio. „Komentarz do c. 126–196”. W: Codice di Diritto Canonico e legii complementari comentato, red. Juan Ignacio Arrieta, 140–181. Roma: Coletti a San Pietro, 2004.
2.Arrieta, Juan Ignacio. „Komentarz do c. 129–196”. W: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr Majer, 150–195. Kraków: Wolters Kluwer, 2011.
3.„Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus”. Acta Apostolicae Sedis 75, 2 (1983): 1–317, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań: Pallottinum, 2008.
4.„Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti PP. XV auctoritate promulgatus”. Acta Apostolicae Sedis 9, 2 (1917): 3–521.
5.Krukowski, Józef. Prawo administracyjne w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.
6.Miziński, Artur. „Normy własne kanonicznego procesu karnosądowego”. Prawo – Administracja – Kościół 10–11, 2–3 (2002): 141–174.
7.Nykiel, Krzysztof. „Przyczyny i procedura wydalania duchownych według norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary”. Prawo Kanoniczne 3–4 (2011): 31–52.
8.Pawluk, Tadeusz. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1. Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1985.
9.Pinto, Pio Vito. „Komentarz do c. 1–203”. W: Commento al Codice di Diritto Canonico, red. Pio Vito Pinto, 1–109. Cittàdel Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001.
10.Pokorski, Krzysztof O. „Źródła władzy sądowniczej biskupa”. Człowiek – Rodzina – Prawo 11 (2013): 25–31. Dostęp 30.01.2019. http://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_11_2013.pdf.
11.Rudzińska, Karolina. „Kara wydalenia ze stanu duchownego”. Prawo Kanoniczne 1–2 (2010): 203–231.
12.Sądel, Janusz. Kanoniczne powierzenie urzędu kościelnego w kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r. (studium historyczno-prawne). Rzeszów: Bonus Liber, 2008.
13.Sitarz, Mirosław. „Urząd kościelny”. W: Słownik Prawa Kanonicznego. (kol. 186). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2004.
14.Sitarz, Mirosław. „Usunięcie”. W: Słownik Prawa Kanonicznego. (kol. 186–187). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2004.
15.Sobański, Remigiusz. „Komentarz do c. 1–34”. W: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 1. Normy Ogólne, red. Józef Krukowski, 43–93. Poznań: Pallottinum, 2003.
16.Sobański, Remigiusz. „Komentarz do c. 94–203”. W: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 1. Normy Ogólne, red. Józef Krukowski, 160–296. Poznań: Pallottinum, 2003.
17.Sobański, Remigiusz. Kościół jako podmiot prawa: elementy eklezjologii prawnej. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1983.
18.Syryjczyk, Jerzy. „Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II”. Prawo Kanoniczne 1–2 (1985): 83–96.
19.Sztafrowski, Edward. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1985.
20.Vanzetto, Tomaso. „Provvisione e cessazione dell`uffico ecclesiastico”. Quaderni di diritto ecclesiale 24, 1 (2011): 72–95.
21.Żurowski, Marian. Problem władzy i powierzenia urzędów w Kościele katolickim. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1984.