Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 203 (limit rekordów: 100, liczba stron: 3).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część druga) t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych t. 14, 2015 2015 Przejdź
4. O pachnących ziółkach Zosi w polskiej epopei narodowej (na marginesie prób identyfikacji) t. 14, 2015 2015 Przejdź
5. Kuglarstwo, szarlataneria czy doświadczenie świata nadprzyrodzonego: słownictwo spirytystyczne w "Emancypantkach" Bolesława Prusa t. 14, 2015 2015 Przejdź
6. Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości: gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca" t. 14, 2015 2015 Przejdź
7. Słownictwo pospolite w "Słowniku warszawskim" wobec rozstrzygnięć normatywnych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku (litery A–N) t. 14, 2015 2015 Przejdź
8. Słownik polsko-łaciński Antoniego Bielikowicza (1863–1866) – między słownikiem Lindego a "Słownikiem wileńskim" t. 14, 2015 2015 Przejdź
9. Warsztat tłumaczenia "Trenów" Jana Kochanowskiego na język chorwacki t. 14, 2015 2015 Przejdź
10. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima t. 14, 2015 2015 Przejdź
11. Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie „Twój Maluszek” t. 14, 2015 2015 Przejdź
12. Реализация интенции утешения при помощи совета. Формально-языковой и прагматический анализ на материале русского, польского и чешского языков t. 14, 2015 2015 Przejdź
13. Названия водок как источник информации о регионе происхождения t. 14, 2015 2015 Przejdź
14. Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego t. 14, 2015 2015 Przejdź
15. Skrzydlate słowa Juliana Tuwima t. 14, 2015 2015 Przejdź
16. Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku t. 14, 2015 2015 Przejdź
17. Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja t. 14, 2015 2015 Przejdź
18. Obraz Polaków w felietonach Henryka Sienkiewicza t. 14, 2015 2015 Przejdź
19. Językowo-kulturowa kreacja szkoły w "Awanturach kosmicznych" Edmunda Niziurskiego t. 14, 2015 2015 Przejdź
20. Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej t. 14, 2015 2015 Przejdź
21. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej t. 14, 2015 2015 Przejdź
22. Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia t. 14, 2015 2015 Przejdź
23. Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku t. 14, 2015 2015 Przejdź
24. Polskie przyimki prefigowane (Próba opisu generatywnego) t. 14, 2015 2015 Przejdź
25. Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym t. 14, 2015 2015 Przejdź
26. [rec.] Magdalena Hawrysz, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej t. 14, 2015 2015 Przejdź
27. [rec.] Maciej Mączyński, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje, t. 14, 2015 2015 Przejdź
28. Relacje: człowiek – świat zwierząt w porównaniach występujących w tekstach Stefana Żeromskiego t. 15, 2016 2016 Przejdź
29. Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część trzecia) t. 15, 2016 2016 Przejdź
30. Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej t. 15, 2016 2016 Przejdź
31. „Czarodziejskie” zioła Renaty z powieści Walerego Briusowa Ognisty Anioł t. 15, 2016 2016 Przejdź
32. Leksykalno-stylistyczne środki opisu podróży i podróżowania w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza t. 15, 2016 2016 Przejdź
33. Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej t. 15, 2016 2016 Przejdź
34. Czasownikowe derywaty odzwierzęce w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek t. 15, 2016 2016 Przejdź
35. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej t. 15, 2016 2016 Przejdź
36. Słownictwo religijne w powieści Nowe wędrówki Oryginała Józefa Korzeniowskiego t. 15, 2016 2016 Przejdź
37. Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie t. 15, 2016 2016 Przejdź
38. Способы выражения радости в современных русском и польском языках t. 15, 2016 2016 Przejdź
39. Nekromancja w historii języka polskiego t. 15, 2016 2016 Przejdź
40. Łacińskie i greckie nienormatywne zapożyczenia w polszczyźnie XIX wieku, a ich żywot w polszczyźnie drugiej połowy XX wieku t. 15, 2016 2016 Przejdź
41. Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w perspektywie historycznej t. 15, 2016 2016 Przejdź
42. Propozycje terminologiczne z zakresu architektury i budownictwa w Budowie kościołów Piotra Aignera (1825) t. 15, 2016 2016 Przejdź
43. [rec.] Na końcu języka. Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiają Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Rokita, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2015, ss. 256 t. 15, 2016 2016 Przejdź
44. [rec.] Joanna Kuć, Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ss. 339 t. 15, 2016 2016 Przejdź
45. [rec.] Paulina Michalska, Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, ss. 309 t. 15, 2016 2016 Przejdź
46. Spis treści t. 16, 2017 2017 Przejdź
47. Skrzydła – wyraz i nośnik symboli w tekstach Stefana Żeromskiego t. 16, 2017 2017 Przejdź
48. Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych) t. 16, 2017 2017 Przejdź
49. Maść czarownic w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku t. 16, 2017 2017 Przejdź
50. Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze t. 16, 2017 2017 Przejdź
51. Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela – ogólna charakterystyka struktury i semantyki t. 16, 2017 2017 Przejdź
52. O kilku skrzydlatych słowach Henryka Sienkiewicza t. 16, 2017 2017 Przejdź
53. Przypomnienie słowników Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544 t. 16, 2017 2017 Przejdź
54. Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego t. 16, 2017 2017 Przejdź
55. Środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza t. 16, 2017 2017 Przejdź
56. Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu… Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy t. 16, 2017 2017 Przejdź
57. Z historii nazw demonów domowych rejestrowanych w dobie staro- i średniopolskiej t. 16, 2017 2017 Przejdź
58. Błoto na szosie od „Pociechy” do Warszawy jest jednym z najcelniejszych i najgłębszych błot na świecie. Funkcje form superlatywnych w felietonach Henryka Sienkiewicza t. 16, 2017 2017 Przejdź
59. Językowa kreacja drogi w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego (Sewera) t. 16, 2017 2017 Przejdź
60. Językowy obraz dzieciństwa Tomaszka Niechcica w świecie przedstawionym Nocy i dni Marii Dąbrowskiej t. 16, 2017 2017 Przejdź
61. Leksem błękitny w polskiej prozie (badania korpusowe) t. 16, 2017 2017 Przejdź
62. O językowej konwencji podróży w audycji Radia Szczecin „Machina czasu” t. 16, 2017 2017 Przejdź
63. Indywidualizacja języka bohaterów jako element charakterystyki postaci w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy t. 16, 2017 2017 Przejdź
64. Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango – czyli kilka słów o barwach na blogu modowym Macademian Girl t. 16, 2017 2017 Przejdź
65. [rec.] Agnieszka Piela, Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016. t. 16, 2017 2017 Przejdź
66. Rzeczownik barwa i jego synonimy w dziejach języka polskiego t. 13, 2014 2014 Przejdź
67. Zakłócenia w komunikacji językowej w dzisiejszej Polsce t. 8, 2009 2009 Przejdź
68. Ciągłość i cezury w życiu wyrazów. Eksperyment warsztatowy t. 11, 2012 2012 Przejdź
69. O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim) t. 11, 2012 2012 Przejdź
70. Porównania z komponentem florystycznym w twórczości Bolesława Prusa t. 11, 2012 2012 Przejdź
71. Nazwy mężczyzn homoseksualnych we współczesnym języku polskim t. 11, 2012 2012 Przejdź
72. Synonimia w świetle Słownika synonimów polskich Adama Stanisława Kra sińskiego z 1885 roku t. 11, 2012 2012 Przejdź
73. Jak się ma krawat do kravat’, dywan do divan czy kawior do kavior, czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej t. 11, 2012 2012 Przejdź
74. Językowa kreacja kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza część III. Step ukraiński t. 11, 2012 2012 Przejdź
75. Wybrane historycznokulturowe aspekty frazeologii rzemieślniczej t. 11, 2012 2012 Przejdź
76. Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa t. 11, 2012 2012 Przejdź
77. Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej t. 11, 2012 2012 Przejdź
78. Barwa złota w utworach lirycznych Juliana Tuwima t. 11, 2012 2012 Przejdź
79. Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku t. 11, 2012 2012 Przejdź
80. Wpadać w rozpacz obrazowanie a zmiana znaczenia wyrazu t. 11, 2012 2012 Przejdź
81. [rec.] Violetta Machnicka, Peryfrazy Bolesława Prusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011. t. 11, 2012 2012 Przejdź
82. Spis treści t. 11, 2012 2012 Przejdź
83. Kalki z języka angielskiego w dyskursie religijnym polskich protestantów pentekostalnych t. 13, 2014 2014 Przejdź
84. Rośliny o dwubarwnych kwiatach w podaniach i nomenklaturze Słowian wschodnich t. 13, 2014 2014 Przejdź
85. Barwy w twórczości Bolesława Prusa t. 13, 2014 2014 Przejdź
86. Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Jana Lechonia t. 13, 2014 2014 Przejdź
87. Nazwy naczyń do napojów w polszczyźnie ogólnej XVI wieku t. 13, 2014 2014 Przejdź
88. Barwy w liryce Fiodora Glinki t. 13, 2014 2014 Przejdź
89. Funkcje barw w listach Henryka Sienkiewicza do członków rodziny t. 13, 2014 2014 Przejdź
90. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa t. 13, 2014 2014 Przejdź
91. Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej t. 13, 2014 2014 Przejdź
92. Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego t. 13, 2014 2014 Przejdź
93. Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej t. 13, 2014 2014 Przejdź
94. Funkcja barw w językowej kreacji świata fl ory w Dolinie Issy Czesława Miłosza t. 13, 2014 2014 Przejdź
95. „Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba”. Nazwy barw w powieści Zatoka śpiewających traw Stanisławy Fleszarowej-Muskat t. 13, 2014 2014 Przejdź
96. Funkcje barw w powieści Bambino Ingi Iwasiów t. 13, 2014 2014 Przejdź
97. [rec.] Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, t. 13, 2014 2014 Przejdź
98. [rec.] Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013 t. 13, 2014 2014 Przejdź
99. Spis treści t. 13, 2014 2014 Przejdź
100. Peryfrazy ojkonimów polskich t. 12, 2013 2013 Przejdź
Strona