Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O roczniku

"Studia Językoznawcze" pt. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny są kontynuacją opublikowanych w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego ośmiu tomów materiałów konferencyjnych, które ukazywały się pod stałym tytułem Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.

Od roku 2002 rozpoczęliśmy publikację nowego rocznika, który gromadzi artykuły badaczy polszczyzny współczesnej i historycznej z różnych ośrodków akademickich z całej Polski oraz z Polskiej Akademii Nauk.

Podstawową formą czasopisma jest wersja papierowa, ale od 2009 roku (t. VIII) zawartość roczników dostępna jest też na naszych stronach internetowych w formacie pdf.

Czasopismo „Studia Językoznawcze” pt. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny w latach 2019–2020 objęte jest finansowaniem w ramach programu MNiSW „Wspracie dla czasopism naukowych”.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-4eab4384-8a9f-43c9-aaa1-f123cda756da
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1202
BazHum http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/676/
EBSCO

 

Zgodnie z rozporządzeniem MNISW z dn. 23.12.2015 r.„Studia Językoznawcze“ są wpisane są na listę B czasopism punktowanych - w 2016 r. uzyskały 11 punktów.