Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Etyka wydawnicza

"Studia Językoznawcze" zobowiązują się do przestrzegania najwyższych standardów etyki wydawniczej oraz podejmowania wszelkich działań zapobiegających nierzetelnemu postępowaniu przy publikacjach.

Czasopismo publikuje tylko prace oryginalne, będące wynikiem własnej pracy badawczej, które dotychczas nigdzie nie były publikowane. Jeżeli w treściach publikacji mają udział inne osoby, Autorzy zobowiązani są do ujawnienia ich tożsamości wraz z podaniem właściwej afiliacji. Autorzy muszą posiadać prawo dysponowania treścią swego artykułu.

Autorzy są zobowiązani do podpisania oświadczenia „Ghostwriting“, dostępnego na stronach Internetowych czasopisma, i przesłania go do Redakcji. W oświadczeniu tym deklarują, że

- prezentują rezultaty swojej własnej naukowej pracy
- złożony do druku artykuł jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich, nie został także – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach.

Jeżeli Redakcja stwierdzi nierzetelne postępowanie Autora/Autorki artykułu lub zostanie o nim poinformowana, zobowiązana jest do jego udokumentowania i poinformowania o nim właściwych instytucji.

Działania podejmowane przy stwierdzeniu nierzetelnych zachowań przy publikacjach wg Committee on Publication Ethic COPE.

Oświadczenie redaktora naukowego