Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zasady recenzowania

Artykuł złożony do druku w „Studiach Językoznwaczych” jest konsultowany przez redaktora naczelnego z redaktorem tematycznym. Jeśli tekst spełni kryteria formalno-naukowe, zostanie przekazany dwóm niezależnym recenzentom, z listy opublikowanej na stronie www naszego czasopisma. Jeśli kryteriów formalno-naukowych nie spełni, zostanie odesłany autorowi w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

     Recenzenci nie znają nazwiska i afiliacji autora artykułu, autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów ("double-blind review process"). Recenzenci w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące przekazują redaktorowi naczelnemu merytoryczne opinie, które redaktor naczelny przesyła autorowi. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznaczną konkluzją co do warunków opublikowania artykułu, bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia. Jeśli recenzenci dopuszczą tekst do druku warunkowo, to znaczy jeśli zalecą autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor odnieść się musi do ich propozycji w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

 

Formularz dla recenzentów

Lista recenzentów (t. I-XVI)

prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (UŁ)

prof. dr hab. Zofia Czapiga (URz)

prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska (UAM)

prof. dr hab. Władysława Książek-Bryłowa (UMCS)

prof. dr hab. Maria Teresa Lizis (UP)

dr hab. prof. UG Zoja Nowożenowa (UG)

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa (UAM)

dr hab. prof. UAM Anna Piotrowicz (UAM)

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka (UKW)