Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zasady recenzowania

Artykuł złożony do druku w „Studiach Językoznwaczych” jest konsultowany przez redaktora naczelnego z redaktorem tematycznym. Jeśli tekst spełni kryteria formalno-naukowe, zostanie przekazany dwóm niezależnym recenzentom, z listy opublikowanej na stronie www naszego czasopisma. Jeśli kryteriów formalno-naukowych nie spełni, zostanie odesłany autorowi w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

     Recenzenci nie znają nazwiska i afiliacji autora artykułu, autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów ("double-blind review process"). Recenzenci w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące przekazują redaktorowi naczelnemu merytoryczne opinie, które redaktor naczelny przesyła autorowi. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznaczną konkluzją co do warunków opublikowania artykułu, bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia. Jeśli recenzenci dopuszczą tekst do druku warunkowo, to znaczy jeśli zalecą autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor odnieść się musi do ich propozycji w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

 

Formularz dla recenzentów

Lista recenzentów (t. XVII, 2018 r.)

prof. dr hab. Zofia Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

dr hab. prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. dr hab. Maria Teresa Lizis (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

dr hab. prof. UG Zoja Nowożenowa (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

dr hab. prof. UB Urszula Sokólska (Uniwersytet Białostocki, Białystok)

dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) 

dr hab. prof. UAM Janusz Taborek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Lista recenzentów (t. I-XVI, 2009-2017)

prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

prof. dr hab. Zofia Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. dr hab. Władysława Książek-Bryłowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

prof. dr hab. Maria Teresa Lizis (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

dr hab. prof. UG Zoja Nowożenowa (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

dr hab. prof. UAM Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) 

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka (UKW)