Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Oświadczenia i licencje

Zasady przygotowania tekstów

Zasady przygotowania tekstów składanych do druku w:

 „Studiach Językoznawczych”

pt. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

 

1. Przyjmujemy teksty pisane w języku polskim i w językach kongresowych.

 

2. Redakcja nie pobiera opłat od autorów za publikację.

3. Termin przyjmowania tekstów do druku: do 15 listopada każdego roku.

 

3. Forma artykułów – tylko elektroniczna (prosimy o przesłanie tekstów pod adresem: aszczaus@o2.pl). Artykuł prosimy przesyłać dwukrotnie – przed recenzją i po recenzji:

a)     przed recenzją: format doc. lub docx. Bez danych osobowych na stronie tytułowej.

b)     po recenzji: format doc. lub docx. oraz pdf. Na stronie tytułowej (lewy górny róg) uzupełnione dane osobowe: imię, nazwisko, afiliacja, e-mail, ORCID.

4. Objętość tekstów składanych do druku: ok. 0,5 arkusza (20 000 znaków).

 

5. Czcionka: tekst główny – 12 p. Times New Roman, interlinia - 1,5; przypisy – 10 p. Times  New Roman.

 

6. Wyróżnienia w tekście: analizowane wyrazy i zwroty – kursywą; dłuższe cytaty będące przedmiotem analizy – czcionka prosta, 12 p. (w składzie zostaną zmniejszone, to samo dotyczy analizowanych wierszy lub ich fragmentów).

 

7. Tytuły utworów w tekście: kursywą, tytuły czasopism: czcionka prosta, w cudzysłowach.

 

8. Przypisy: 
a)     odsyłacz: numeracja ciągła, indeks górny;

b)     przypis u dołu odpowiedniej strony tekstu;

c)     format przypisu:

- jeden–trzech autorów: Imię (pełne, nie inicjał) i nazwisko autora (autorów). Tytuł źródła (Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), numer strony (bez „s.” lub „str.”), np.:

1 Irena Bajerowa, Zarys historii języka polskiego 1939-2000 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003), 87-89.

2 Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego. Podręcznik dla studentów polonistyki (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998), 26-28.

                        - ponowne przywołanie tej samej pracy:

Bajerowa, Zarys historii…, 100-101.

Długosz-Kurczabowa, Dubisz, Gramatyka historyczna…, 56-60.

- czterech lub więcej autorów: Imię nazwisko tylko pierwszego autora (lista wszystkich autorów powinna znaleźć się w bibliografii) z informacją et al. Tytuł pracy (Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), numer strony.

- praca zbiorowa pod redakcją: Imię nazwisko / imiona nazwiska (red.) Tytuł pracy (Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), numer strony, np.:

3 Renata Grzegorczykowa, Roman Laskowski, Henryk Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, wyd. II (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998), 30.

- rozdział lub część książki: imię nazwisko, „Tytuł rozdziału”, w: Tytuł, red. imię nazwisko (Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), numer strony, np.:

4 Krystyna Kowalik, „Morfonologia”, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. Renata Grzegorczykowa, Roman Laskowski, Henryk Wróbel, wyd. II (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998), 87-124.

- artykuł w czasopiśmie: imię nazwisko, „Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma, tom/zeszyt (rok), strony, np.:

5 Katarzyna Pardej, „Fonetyka gwar okolic Rzeczycy w powiecie tomaszowskim”, Język Polski, 1 (2009), 15.

- słowniki: imię nazwisko (red.) Tytuł słownika (Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), np.:

6 Witold Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. I–XI (Warszawa:  Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1958–1969), 75.

7Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005), 56.

 

9. Do tekstu proszę  dołączyć bibliografię (tytuł: Bibliografia wyboldowany; porządek alfabetyczny; proszę nie numerować poszczególnych prac;  po nazwisku i imieniu autora / redaktora kropka; po tytule pracy kropka; miejsce, wydawnictwo i rok wydania bez nawiasów; w wypadku artykułów konieczne podanie zakresu stron), np.:

 

Bibliografia:

Bajerowa Irena. Zarys historii języka polskiego 1939-2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Boryś Wiesław. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.

Długosz-Kurczabowa Krystyna, Dubisz Stanisław. Gramatyka historyczna języka polskiego. Podręcznik dla studentów polonistyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998.

Doroszewski Witold (red.). Słownik języka polskiego, t. I–XI. Warszawa:  Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1958–1969.

Grzegorczykowa Renata, Laskowski Roman, Wróbel Henryk (red.). Gramatyka współczesnego języka polskiego, wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.

Kowalik Krystyna. „Morfonologia”. W: Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. Renata Grzegorczykowa, Roman Laskowski, Henryk Wróbel, wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, 87-124.

Pardej Katarzyna. „Fonetyka gwar okolic Rzeczycy w powiecie tomaszowskim”. Język Polski, 1 (2009), 14-23.

10. W wypadku przywoływania prac pisanych cyrylicą w przypisach i bibliografii obowiązuje transliteracja na łacinkę zgodna z Polską Normą PN-ISO 9.

11. Stosowane skróty:
a)     słowniki:

           SStp – Słownik staropolski

          SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku

           SL – S.B. Linde, Słownik języka polskiego

           SWil –  Słownik języka polskiego, red. M.Orgelbrand

           SW – J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego

           SJPD - Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski

           ISJP – Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko

           PSWP – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa

           SWJP - Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj

           USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz

b)  inne skróty – według uznania autora artykułu; konieczne dołączenie wykazu skrótów z ich rozwinięciem.

12.  Po tytule należy umieścić 3 słowa kluczowe, najlepiej oddające treść artykułu (powinny być uszeregowane od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego).

13. Po słowach kluczowych a przed tekstem należy dołączyć abstrakt  (do 1500 znaków, około ½ strony) w języku polskim informujący o: celu badań, założeniach metodologicznych, wynikach badań.

14. Umieszczone w pracy ilustracje autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy excel itp.).

-     Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm).

-      Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe (lineart), rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif., *.jpg

Prosimy nie zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań technicznych).

15. Doktoranci proszeni są o dołączenie opinii opiekuna naukowego / promotora.

16. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do druku.

17. Kontakt: 

dr Agnieszka Szlachta

(sekretarz redakcji SJ)

e-mail: agnieszka.szlachta@usz.edu.pl