Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 1202 (limit rekordów: 100, liczba stron: 13).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Inwentaryzacja i wycena wartości drzew w przestrzeni publicznej Kórnika w kontekście postulatów polityki ekologicznej Unii Europejskiej nr 42/2 2015 2015 Przejdź
2. Ocena efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej nr 42/2 2015 2015 Przejdź
3. Świadomość ekologiczna polaków – przegląd badań nr 42/2 2015 2015 Przejdź
4. Działalność edukacyjna leśnych kompleksów promocyjnych w polsce – wyniki badań nr 42/2 2015 2015 Przejdź
5. Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju nr 42/2 2015 2015 Przejdź
6. Analiza strategii rozwoju transportu na rzecz redukcji emisji CO2 nr 42/2 2015 2015 Przejdź
7. Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej metalchem w Opolu nr 42/2 2015 2015 Przejdź
8. Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie nr 42/2 2015 2015 Przejdź
9. Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich nr 42/2 2015 2015 Przejdź
10. Analiza wskaźników rozwoju zrównoważonego gmin zlokalizowanych na obszarach chronionych nr 42/2 2015 2015 Przejdź
11. Bariery ekoinnowacji w przedsiębiorstwach nr 42/2 2015 2015 Przejdź
12. Przekształcenia strefy kontinuum w przestrzeni aglomeracji w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego nr 42/2 2015 2015 Przejdź
13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element monitoringu rozwoju lokalnego nr 42/2 2015 2015 Przejdź
14. Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej nr 42/2 2015 2015 Przejdź
15. Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia nr 42/2 2015 2015 Przejdź
16. Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego nr 42/2 2015 2015 Przejdź
17. Doświadczenia z wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju na przykładzie sektora MMŚP w subregionie słupskim nr 42/2 2015 2015 Przejdź
18. Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju nr 42/2 2015 2015 Przejdź
19. Kody przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju wybranych gmin wielkopolski nr 42/2 2015 2015 Przejdź
20. Green building – wyzwanie dla rynku nieruchomości mieszkaniowych (przypadek Olsztyna) nr 42/2 2015 2015 Przejdź
21. Wycena wartości parku sołackiego w poznaniu metodą wyceny warunkowej nr 42/2 2015 2015 Przejdź
22. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane nr 42/2 2015 2015 Przejdź
23. Kapitał ludzki a rozwój sektorów współczesnej gospodarki nr 41/2 2015 2015 Przejdź
24. Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego nr 39/1 2015 2015 Przejdź
25. Zarządzanie wiekiem i jego znaczenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu nr 39/1 2015 2015 Przejdź
26. Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji nr 39/1 2015 2015 Przejdź
27. Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w organizacji nr 39/1 2015 2015 Przejdź
28. Osobowość człowieka a skłonność do wprowadzania innowacji nr 39/1 2015 2015 Przejdź
29. Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu nr 39/1 2015 2015 Przejdź
30. Zarządzanie jakością usług a działalność przedsiębiorstw sektora bankowego nr 39/1 2015 2015 Przejdź
31. Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej nr 39/1 2015 2015 Przejdź
32. Strategia technologiczna w rozwoju współczesnych organizacji nr 39/1 2015 2015 Przejdź
33. Wartość kapitału intelektualnego spółek notowanych na WIG 30 nr 39/1 2015 2015 Przejdź
34. Poziom oczekiwań i percepcji jakości usług serwisowo-naprawczych kobiet i mężczyzn w autoryzowanych serwisach samochodowych nr 39/1 2015 2015 Przejdź
35. Czynniki określające jakość życia zawodowego w zależności od wykształcenia pracownika nr 39/1 2015 2015 Przejdź
36. Recenzja książki, Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, pod red. Renaty Tomaszewskiej-Lipiec, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014 nr 39/1 2015 2015 Przejdź
37. Recenzja książki, Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, pod red. Krzysztofa Fonfary, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014 nr 39/1 2015 2015 Przejdź
38. Zastosowanie tradycyjnych strategii konkurencji przez współczesne przedsiębiorstwa nr 40/1 2015 2015 Przejdź
39. Porządek gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości nr 40/1 2015 2015 Przejdź
40. Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej nr 40/1 2015 2015 Przejdź
41. Pracodawcy w obliczu niepełnej informacji na rynku pracy – studium teoretyczne i empiryczne nr 40/1 2015 2015 Przejdź
42. Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego nr 40/1 2015 2015 Przejdź
43. Zagadnienie epistemicznego statusu wiedzy ekonomicznej nr 40/1 2015 2015 Przejdź
44. Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej nr 40/1 2015 2015 Przejdź
45. Uwarunkowania powstania EuropejsKiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim nr 40/1 2015 2015 Przejdź
46. Wpływ zmiany referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nr 40/1 2015 2015 Przejdź
47. Globalna nierównowaga po światowym kryzysie finansowym w latach 2008–2009 nr 40/1 2015 2015 Przejdź
48. Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki) nr 40/1 2015 2015 Przejdź
49. Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013 nr 40/1 2015 2015 Przejdź
50. Zmiana roli państwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej – wybrane aspekty nr 40/1 2015 2015 Przejdź
51. Podmioty ekonomii społecznej w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich nr 40/1 2015 2015 Przejdź
52. Procesy migracyjne w poakcesyjnej Polsce nr 40/1 2015 2015 Przejdź
53. Pomostowy kapitał społeczny studentów – wyniki badań nr 40/1 2015 2015 Przejdź
54. Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu nr 40/1 2015 2015 Przejdź
55. Różnice w wysokości stóp procentowych a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro nr 40/1 2015 2015 Przejdź
56. Polska w drodze do wspólnej waluty europejskiej – szanse i zagrożenia nr 40/1 2015 2015 Przejdź
57. Problematyka rozwoju i stabilizacji gospodarstw pasiecznych – studium przypadku nr 40/1 2015 2015 Przejdź
58. Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce nr 40/1 2015 2015 Przejdź
59. Wybrane zmiany demograficzne w kontekście rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego nr 40/1 2015 2015 Przejdź
60. Charakterystyka i dynamika trzeciego sektora na Litwie i w Polsce nr 40/1 2015 2015 Przejdź
61. Recenzja - Karina Bedrunka, Krzysztof Malik, Multi-dimensional Effectiveness of Regional Development Policy. Implementation: Evaluation Scheme for the Opole Voivodeship, „Studia Regionalia” vol. 40, red. serii T. Markowski, PAN, Warszawa 2014 (ss. 166) nr 40/1 2015 2015 Przejdź
62. Recenzja - Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, redakcja Stanisław Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (ss. 168) nr 40/1 2015 2015 Przejdź
63. Teoretyczne aspekty konkurencyjności międzynarodowej - koncepcja katalizatora produktywności nr 44/2 2016 2016 Przejdź
64. Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej nr 44/2 2016 2016 Przejdź
65. Makroekonomiczna polityka zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2015 nr 44/2 2016 2016 Przejdź
66. Nowa Ekonomia Instytucjonalna w dydaktyce nr 44/2 2016 2016 Przejdź
67. Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent nr 44/2 2016 2016 Przejdź
68. Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych nr 44/2 2016 2016 Przejdź
69. Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu nr 44/2 2016 2016 Przejdź
70. Ordoliberalna kategoria wolności na przykładzie Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego nr 44/2 2016 2016 Przejdź
71. Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych (na przykładzie polski w 2013 r.) nr 44/2 2016 2016 Przejdź
72. Wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy w regionach Polski (w latach 1995–2013) nr 44/2 2016 2016 Przejdź
73. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej nr 44/2 2016 2016 Przejdź
74. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku nr 44/2 2016 2016 Przejdź
75. Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku nr 44/2 2016 2016 Przejdź
76. Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa nr 44/2 2016 2016 Przejdź
77. Analiza wpływu czynnika dochodowego na wielkość i zróżnicowanie popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014 nr 44/2 2016 2016 Przejdź
78. Zaufanie jako miara kapitału społecznego – dane deklarowane a obserwowane nr 44/2 2016 2016 Przejdź
79. Inkluzywny system gospodarczy – Utopia i droga do jej realizacji nr 44/2 2016 2016 Przejdź
80. Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości nr 44/2 2016 2016 Przejdź
81. Zastosowanie metody DEA do badania efektywności wydziałów nauk inżynieryjnych i technicznych nr 44/2 2016 2016 Przejdź
82. Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich nr 44/2 2016 2016 Przejdź
83. Wybrane aspekty zarządzania rezerwami walutowymi w Polsce nr 44/2 2016 2016 Przejdź
84. Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności nr 44/2 2016 2016 Przejdź
85. Rozważania o podatkach w Bogactwie narodów. Aktualność myśli nr 44/2 2016 2016 Przejdź
86. Zadłużenie publiczne w krajach Afryki Subsaharyjskiej nr 44/2 2016 2016 Przejdź
87. Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce nr 44/2 2016 2016 Przejdź
88. Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej nr 44/2 2016 2016 Przejdź
89. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako potencjał innowacyjny gospodarek – analiza porównawcza nr 44/2 2016 2016 Przejdź
90. Jak rozumiany jest interes w Ekonomii nr 44/2 2016 2016 Przejdź
91. Rozważania o podatkach Davida Ricarda i Johna Stuarta Milla nr 44/2 2016 2016 Przejdź
92. Wspólnoty lokalne – obszar przemian instytucjonalnych nr 44/2 2016 2016 Przejdź
93. The Changing Concept of Human Nature as the Answer to the Actual Problems of the Economics: the Neoclassical vs. Feminist Economics nr 41/2 2015 2015 Przejdź
94. Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej nr 41/2 2015 2015 Przejdź
95. Innowacyjność przedsiębiorstwa – od transferu do generowania własnych innowacji nr 41/2 2015 2015 Przejdź
96. Metoda eksperymentu ekonomicznego w teorii stabilnych alokacji nr 41/2 2015 2015 Przejdź
97. Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich – czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój? nr 41/2 2015 2015 Przejdź
98. Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska nr 41/2 2015 2015 Przejdź
99. Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life nr 41/2 2015 2015 Przejdź
100. Modelowanie funkcji popytu konsumpcyjnego. Analiza popytu gospodarstw domowych na energię nr 41/2 2015 2015 Przejdź
Strona