Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Proces przedsiębiorczego odkrywania jako formuła wspierania innowacji w przedsiębiorstwie – studium województwa małopolskiego

Autorzy: Zofia Gródek-Szostak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: przedsiębiorcze odkrywanie innowacje przedsiębiorczość
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (185-194)
Klasyfikacja JEL: O14 O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problemem badawczym w artykule jest formuła wspierania innowacji w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie przedsiębiorczego odkrywania. Przedsiębiorcze odkrywanie jest elementem priorytetyzacji działań podejmowanych w ramach polityki innowacyjnej w regionie. Celem badań jest identyfikacja koncepcji przedsiębiorczego odkrywania (enter- prenurial discovery) oraz analiza jej roli w mechanizmie wsparcia przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzone na przykładzie województwa małopolskiego miały charakter analizy źródeł pierwotnych i objęty m.in. wyniki analizy technologii przyszłości (foresight technologiczny) zawarte w raporcie „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020” oraz zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020. W wyniku analizy stwierdzono m.in., że proces przedsiębiorczego odkrywania oznacza szerokie promowanie przedsiębiorczości oraz wymaga ścisłej współpracy, współuczestnictwa i zaangażowania ze strony wszystkich interesariuszy z sektora publicznego. Jednym z ważniejszych wniosków, kluczowym dla powodzenia procesu, jest chęć interesariuszy do działania na polach wynikających z kompetencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.del Castillo Hermosa, J., Paton Elorduy, J., Barroeta Eguía, B. (2015). Especialização Inteligente e Descoberta Empreendedora. Teoria e Realidade.
2.Revista Portuguesa de Estudos Regionais, 39, 5–22.
3.Foray, D. (2015). Smart specialization: opportunities and challenges for regional innovation policy. London: Routledge.
4.Gródek-Szostak, Z., Kajrunajtys, D., Chęcińska-Zaucha, A. (2016). Wpływ instytucji otoczenia biznesu na zarządzanie procesem transferu technologii w
5.przedsiębiorstwie. W: E. Mazur-Wierzbicka (red.), Procesy w organizacji – wybrane aspekty (s. 33–46). Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL.
6.Gródek-Szostak, Z., Kajrunajtys, D., Jando, O. (2018). Regional background of the conditions of innovative cooperation of enterprises. Journal of
7.Innovations and Applied Statistics, 1 (8), 14–19.
8.Gródek-Szostak, Z., Szeląg-Sikora, A., Sikora, J., Korenko, M. (2017). Prerequisites for the Cooperation Between Enterprises and Business Support
9.Institutions for Technological Development. W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands
10.(s. 427–439). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.
11.Hausmann, R., Rodrik, D. (2003). Economic development as self-discovery. Journal of Development Economics, 2 (72), 603–633.
12.Klinger, B., Lederman, D. (2011). Export Discoveries, Diversification and Barriers to Entry. Economic Systems, 1 (35), 64–83.
13.MG (2015). Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
14.OECD (2013). Innovation-driven growth in regions: the role of smart specialisation. Paris. Raport (2010). Perspektywa technologiczna Kraków –
15.Małopolska 2020. Kraków–Warszawa: Infostrategia, Fundacja Instytut Mikromakro, IDC Polska.
16.Rodrik, D. (2004). Industrial Policy for the Twenty-First Century. Centre for Economic Policy Research. Discussion Paper Series, No. 4767.
17.RPO WM (2014–2020). Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020. Kraków.
18.UMWM (2014a). Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
19.UMWM (2014b). Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
20.World Bank Group (2016). W kierunku innowacyjnej Polski: proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstw. Pobrano z:
21.http://www.worldbank.org/pl/country/poland/publication/entrepreneurial-discovery-process-poland (15.01.2019).