Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Warunki aktywności ekonomicznej a poziom przestępczości po zmianach systemowych w Polsce w okresie 2002–2016

Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (139-156)
Klasyfikacja JEL: F52 H55
Słowa kluczowe: przestępczość transformacja ustrojowa aktywność ekonomiczna statystyka
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Monika Mocianko-Pawlak
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Artykuł zawiera charakterystykę okresu transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku w kontekście sytuacji ekonomicznej Polaków, a także określenie poziomu przestępczości. W opracowaniu wykorzystane zostały dane ze statystyk Komendy Głównej Policji, co pozwoliło na identyfikację poziomu przestępczości w Polsce we wskazanym okresie, oraz dane statystyczne GUS i Banku Danych Lokalnych dotyczące aktywności ekonomicznej. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu zmiennych charakteryzujących aktywność ekonomiczną, takich jak stopa bezrobocia i wskaźnik zatrudnienia, wysokości średniego dochodu na przestępczość w Polsce, z wyodrębnieniem przestępczości przeciwko mieniu, w latach 2002–2016.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2017 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2017-roku,4,27.html (31.05.2018).
2.BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg poziomu wykształcenia. Pobrane z: http://swaid.stat.gov.pl/RynekPracy_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_RPRA_3.aspx (29.05.2018).
3.Becker, G.S. (1974). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76 (2), 1–54. Pobrane z: http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf (30.05.2018).
4.Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R. (2014). Mikroekonomia. Wydanie V zmienione. Warszawa: PWE.
5.Bieńkowski, W. (2010). Unia Europejska a dylematy nowych państw członkowskich – przypadek Polski. W: W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? (s. 157–172). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
6.Ehrlich, I. (1996). Crime, Punishment, and the Market for Offenses. Journal of Economic Perspectives, 10 (1), 43–67. Pobrane z: https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.10.1.43 (1.06.2018).
7.Głąbicka, K. (2009). Ekonomia społeczna. Podmioty i instrumenty. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
8.Górniak, J. (red.) (2015). Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015. Warszawa, Kraków: PARP.
9.Hajkowski, R., Szewczyk, P. (2000). Aktywizacja społeczności lokalnych w władz lokalnych. W: R.B. Woźniak (red.), Społeczności lokalne w perspektywie integracji europejskiej. Studia i materiały (s. 243–247). Koszalin: Wyd. BWSH.
10.Hołyst, B. (2000). Wiktymologia. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
11.Hołyst, B. (2006). Psychologia kryminalistyczna. Warszawa: LexisNexis.
12.Kowalik, T. (1999). Polityka kluczem do polskiej transformacji ekonomicznej. W: A. Jasińska-Kania, K.M. Słomczyński (red.), Władza i struktura społeczna (s. 60–78). Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
13.Kowalik, T. (2010). Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys. Warszawa: Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.
14.Majer, P., Urbanek, A. (2016). Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia. Warszawa: Editions Spotkania.
15.Olechnicki, K., Załęcki, P. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
16.Rynek pracy. Pobrane z: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx (29.05.2018).
17.Saczuk, K. (2014). Badanie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce w latach 1995–2010. Korekta danych. Warszawa: NBP, Instytut Ekonomiczny.
18.Szczepaniec, M. (2012). Bezrobocie jako czynnik kształtujący wskaźniki przestępczości. Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 12 (3), 165–176.