Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Obrót towarowy Polski z krajami Unii Europejskiej. Jakość danych Eurostatu

Autorzy: Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński

Paweł Baran
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: jakość danych statystycznych wewnątrzwspólnotowy handel Polski Unia Europejska INTRASTAT
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (127-138)
Klasyfikacja JEL: F14 C10 C82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena jakości danych dotyczących handlu zagranicznego Polski z krajami Unii Europejskiej. W badaniu wykorzystano dane z 2017 roku z bazy Comext publikowanej przez Eurostat. Zbadano różnice między z jednej strony deklarowanymi wartościami wywozu towarów z Polski do krajów unijnych, a z drugiej strony – deklarowanymi wartościami przywozu towarów do krajów unijnych z Polski. Różnice między tymi danymi częściowo wynikają z przyjętych progów statystycznych (różnych w poszczególnych krajach). Poza tym są one odzwierciedleniem jakości danych zbieranych przez służby statystyczne krajów unijnych i przekazywanych do Eurostatu. Wykorzystując zaproponowane miary rozbieżności danych, oceniono jakość informacji statystycznych o wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym Polski. Stanowi to element innowacyjny w badaniach handlu zagranicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, P., Markowicz, I. (2018). Analysis of intra-Community Supply of Goods Shipped from Poland. Socio-Economic Modelling and Forecasting, 1, 12–21.
2.Domiter, M. (2008). Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
3.Eurostat (2017). National Requirements for the Intrastat System, 2018 Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/ (28.06.2018).
4.GUS (2017). Handel zagraniczny. I–IX 2017 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/handel-zagraniczny-i-ix-2017-r-,5,14.html (2.06.2018).
5.GUS (2018a). Handel zagraniczny. Statystyka lustrzana i statystyka asymetrii. Warszawa.
6.GUS (2018b). Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej. Pobrane z: http://stat.gov.pl/metainformacje/modernizacja-europejskiej-statystyki-gospodarczej/ (2.06.2018).
7.Komisja Wspólnot Europejskich (2009a). Komunikat Komisji w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi, Bruksela, 17.2.2009, KOM(2009) 75 wersja ostateczna. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu (5.06.2018).
8.Komisja Wspólnot Europejskich (2009b). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie metod tworzenia statystyk UE: wizja na kolejną dekadę, Bruksela, 10.8.2009, KOM(2009) 404 wersja ostateczna. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu (5.06.2018).
9.Misztal, P. (2010). Hipoteza wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport. Doświadczenia Polski w okresie 1997–2009. W: J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego – osiągnięcia i doświadczenia (s. 37–51). Warszawa: CeDeWu.
10.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 638/2004 z 31.03.2014 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskim. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu (5.06.2018).
11.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2009 z 11.03.2009 w sprawie statystyki europejskiej. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu (5.06.2018).
12.Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.12.2017 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Dz.U. poz. 2471.
13.Salamaga, M. (2017). Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, 11 (678), 5–16.
14.Topolewski, Ł. (2014). Wymiana handlowa a wzrost gospodarczy. Studia i Prace WNEIZ US, 37 (2), 347–356.