Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Administracyjnoprawne oraz cywilnoprawne konsekwencje niedozwolonej zmiany stanu wód na sąsiedniej nieruchomości gruntowej

Autorzy: Elżbieta Klat-Górska
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: woda grunt właściciel szkodliwe oddziaływanie odszkodowanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (9-20)
Klasyfikacja JEL: K11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Woda jest istotnym elementem zasobów środowiska naturalnego, który podlega ochronie i reglamentacji zarówno administracyjnoprawnej, jak i cywilnoprawnej. Ponadto ustawodawca, wprowadzając instrumenty ochrony stanu wody na gruncie, uwypukla znaczenia gospodarczo-społeczne i ekonomiczne (w tym ze względu na wartość rynkową gruntu) stanu wody na gruncie. Z tych względów w opracowaniu przedstawiono analizę norm prawnych zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz w Kodeksie cywilnym, wprowadzających zakazy szkodliwego oddziaływania na grunty sąsiednie, i określono konsekwencje administracyjnoprawne i cywilnoprawne w wypadku naruszenia tych zakazów. Analiza regulacji ustawowej w podanym zakresie może posłużyć właściwemu wykonywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Przy tym stan wody na gruncie jest jednym z elementów stanu zagospodarowania nieruchomości i niejednokrotne jest istotnym czynnikiem, który rzutuje na wartość nieruchomości gruntowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gniewek, E. (2001). Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
2.Gołaczyński, J. (2013). W: E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. T. 3. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
3.Janiszewska, B. (2009). Dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej zmianą stanu wody. Przegląd Sądowy, 11–12, 101–111.
4.Moskała, J. (2009). Immisja jako dopuszczalna forma ingerencji w cudze prawo własności w prawie polskim w świetle orzecznictwa. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, 3, 355–366.
5.Rakoczy, B. (2013). Komentarz do art. 29 U.p.w. W: B. Rakoczy (red.), Prawo wodne. Komentarz (s. 158–167). Warszawa: LEX/el.
6.Rudnicki, S. (1998). Sąsiedztwo nieruchomości. Kraków: Zakamycze.
7.Szachułowicz, J. (2003). Nowe prawo wodne. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.