Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Analiza korzyści ekologicznych polskiej energetyki wiatrowej

Autorzy: Edward Urbańczyk
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii

Magdalena Suska-Szczerbicka
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii
Słowa kluczowe: energetyka zawodowa wiatrowa korzyści ekologiczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (133-144)
Klasyfikacja JEL: O13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono korzyści ekologiczne wynikające z wdrażania energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych. Podkreślono powiązania między energetyką odnawialną a problemem ochrony środowiska i rynkiem energii elektrycznej. Przedstawiono rozmiary produkcji energii konwencjonalnej i odnawialnej w Polsce w latach 2005–2016. Ukazano wpływ sektora energetycznego na środowisko i zdrowie ludzi. Z analizy wynika, że energetyka wiatrowa to niezbędne źródło energii elektrycznej, które pozwala uniknąć wielomilionowych kosztów zewnętrznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dones, R. i in. (2005). ExternE-Pol Externalities of Energy: Extension of Accounting Framework and Policy Applications (Contract N° ENG1-CT-2002-00609). Final Report on Work Package 6: New Energy Technologies. Pobrane z: http://www.externe.info/externe_2006/expolwp6.pdf (19.11.2018).
2.ExterneE (2003). External Costs. Research results on socio-environmental damages due to electricity and transport. Community Research, European Commission Directorate-General for Research Information and Communication, Brussels. Pobrane z: http://www.externe.info/externe_2006/externpr.pdf (12.12.2018).
3.Famielec, J. (red.) (2001). Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej – część pierwsza. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
4.IRENA (2018). Renewable Power Generation Costs in 2017. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
5.Kudełko, M. (2003). Koszty zewnętrzne systemów energetycznych. Polityka Energetyczna, 6 [spec. 2], 91–105. New Energy Externalities Developments for Sustainability (2009). External costs from emerging electricity generation Technologies, Deliverable n 6.1-RS1a.
6.Preiss, P., Friedrich, R., Klotz, V. (2008). Report on the procedure and data to generate aver -aged/aggregated data, including ExternalCosts_ per_unit_emission. [b.m.w.].
7.Radoviĉ, U. (2009). Porównanie wpływu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne różnych źródeł energii – wyniki badań w programie ExternE. Warszawa: Agencja Rynku Energii SA.
8.Solińska, M., Soliński, I. (2003). Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej.
9.Strupczewski, A. (2015). Analiza i ocean kosztów energii elektrycznej z różnych źródeł energii w Polsce. Świerk–Otwock: Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
10.Sundqvist, T., Sodernholm, P. (2003). Valuing the Environmental Impacts of Electricity Generation:A Critical Survey. Austria.
11.URE (2016). Urząd Regulacji Energetyki. Charakterystyka rynku energii elektrycznej. Pobrane z: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/charakterystyka -rynku/7040,2016.html (8.06.2018).