Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Szacowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży telekomunikacyjnej

Autorzy: Halina Węgrzyn
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zarządzanie wartością małych i średnich przedsiębiorstw szacowanie wartości przedsiębiorstwa
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (53-63)
Klasyfikacja JEL: G11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej metody oszacowania wartości organizacji z branży telekomunikacyjnej – metody dochodowej DCF – oraz wskazanie nośników mających wpływ na kształtowanie się wartości małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano analizę determinant wartości przedsiębiorstwa, w tym wolnych przepływów pieniężnych i średniego ważonego kosztu kapitału, na podstawie badań literatury, analizy przypadków oraz wieloletniego doświadczenia autora w zakresie wyceny małych i średnich firm. Przedstawiono także procedurę szacowania wartości tego typu przedsiębiorstwa działającego na terenie Wielkopolski oraz świadczącego usługi telekomunikacyjne dla klienta biznesowego i hurtowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.
2.Duliniec, A. (2001). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Boulos, F., Haspeslagh, P., Noda T. (2001). Getting the value out of value – based management.Paryż: INSEAD.
4.Marsh, D.G. (1999). Making or breaking value. New Zealand: Management.
5.Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance.New York: The Free Press, A Division of Macmillan.
6.Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Warszawa: Wig-Press.
7.Szczepankowski, P.J. (2004). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
8.Węgrzyn, H. (2016). Szacowanie kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwach z branży telekomunikacyjnej z wykorzystaniem metody AHP. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 403–422. DOI: 10.5604/18998658.1228292.
9.Word, K. (1993). Strategic Issues in Finance. London: Butterwarth–Heinenmann.
10.Zachorowska, A. (2006). Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Warszawa:Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.