Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Wybrane aspekty zarządzania rezerwami walutowymi w Polsce

Autorzy: Ireneusz Pszczółka
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Słowa kluczowe: rezerwy dewizowe bank centralny instrumenty finansowe waluty międzynarodowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (303-314)
Klasyfikacja JEL: E44 E58 F32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w strukturze i wielkości ofi cjalnych rezerw walutowych w Polsce w latach 2005–2014. Szczególny nacisk kładzie się na charakterystykę struktury rezerw Narodowego Banku Polskiego (NBP) zarówno w ujęciu walut, jak i instrumentów fi nansowych oraz ocenę ich znaczenia dla stabilności kursu walutowego. Istotnym elementem artykułu jest także ocena polskich rezerw dewizowych w kontekście ich adekwatności. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej oraz analiza danych statystycznych. Podstawowymi źródłami danych statystycznych były publikacje NBP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barwiński, M., Bratkowski, A., Rzeszutek, E., Szpunar, P., Szwaja, R., Wyżnikiewicz, D. (2003). Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych. Materiały i Studia, 170.
2.Domingez, K.M.E., Hashimoto, Y., Ito, T. (2011). International reserves and the global fi nancial crisis. NBER Working Paper, 17362.
3.Feldstein, M. (1999). Self-protection for emerging market economies. NBER Working Paper, 6907.
4.Moghadam, R., Ostry, J.D., Sheehy, R. (2011). Assessing reserve adequacy. IMF Policy Papers.
5.NBP (2009). Raport roczny 2008. Warszawa.
6.NBP (2011). Raport roczny 2010. Warszawa.
7.NBP (2013). Raport roczny 2012. Warszawa.
8.NBP (2014). Raport roczny 2013. Warszawa.
9.NBP (2015). Raport roczny 2014. Warszawa.
10.Pineau, G., Dorroccini, E. (ed.) (2006). The accumulation of foreign reserves. ECB Occasional Paper, 43.
11.Redo, M. (2014). Prawne i fi nansowe aspekty zarządzania rezerwami dewizowymi w Polsce. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 42, 196–208.
12.Rybiński, K. (2011). Zarządzanie rezerwami walutowymi. W: A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, s. 229–238. Warszawa: C.H. Beck.