Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Zastosowanie metody DEA do badania efektywności wydziałów nauk inżynieryjnych i technicznych

Autorzy: Piotr Pietrzak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: szkoły wyższe efektywność DEA
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (267-280)
Klasyfikacja JEL: I23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem podjętych badań było określenie efektywności wydziałów nauk inżynieryjnych i technicznych w roku akademickim 2013/2014 z wykorzystaniem analizy obwiedni danych. W badaniach wykorzystano model BCC ukierunkowany na maksymalizację efektów. W modelu uwzględniono trzy zmienne po stronie nakładów i trzy zmienne po stronie efektów. Piętnaście wydziałów uznano za w pełni efektywne, zaś pozostałych trzydzieści trzy za nieefektywne. Dla nieefektywnych wydziałów wskazano kierunki zmian, które pozwolą im osiągnąć pełną efektywność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, J. (2014). Regionalne zróżnicowanie efektywności rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101,2, 20–28.
2.Baran, J., Pietrzak, M., Pietrzak, P. (2015). Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 169–185.
3.Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Boston: Kluwer Academic Publishers.
4.Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 3, 5–18.
5.Ćwiąkała-Małys, A. (2010). Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademicki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
6.Guzik, B. (2009). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
7.Morawski, R.Z. (1999). Kryteria efektywności instytucji akademickich. W: J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, s. 135–151. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych.
8.Nazarko, J., Komuda, M., Kuźmicz, K., Szebzda, E., Urban, J. (2008). Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych. Badania Operacyjne i Decyzje, 4, 89–105.
9.Sprawozdanie Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego z działalności uczelni za rok 2013 (2014). Warszawa.
10.Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2013 (2014). Wrocław.
11.Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Śląskiej w roku 2013 (2014). Gliwice.
12.Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2013– 31.08.2014 (2014). Warszawa.
13.Sprawozdanie z działalności Politechniki Rzeszowskiej w 2013 roku (2014). Rzeszów.
14.Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2013/2014 (2014). Olsztyn.
15.Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2013/2014 (2014). Zielona Góra.
16.Sprawozdanie z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2013/2014 (2014). Lublin.
17.Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Uczelni w roku 2014 (2014). Częstochowa.
18.Szuwarzyński, A. (2006). Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej. W: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej: materiały konferencyjne, s. 213–224. Łódź: Wydawnictwo Fundacji E
19.Szuwarzyński, A., Julkowski, B. (2014). Wykorzystanie wskaźników złożonych i metod nieparametrycznych do oceny i poprawy efektywności funkcjonowania wyższych uczelni technicznych. Edukacja, 3, 54–74.
20.Świtłyk, M., Mongiało, Z. (2011). Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do pomiaru efektywności na uczelniach publicznych w latach 2004–2008. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 171, 375–384.
21.Wolszczak-Derlacz, J. (2013). Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce – analiza nieparametryczna. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
22.Zamojska, A. (2009). Zastosowanie metody DEA w klasyfikacji funduszy inwestycyjnych. Przegląd Statystyczny, 3–4, 51–66.