Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu

Autorzy: Jakub Gazda
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: nowa synteza neoklasyczna teoria realnego cyklu koniunkturalnego „stylizowane fakty”
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (87-96)
Klasyfikacja JEL: B22 E12 E13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest rekonstrukcja i systematyzacja percepcji faktów w ekonomii głównego nurtu, zwłaszcza w świetle koncepcji „stylizowanych faktów”. „Stylizowane fakty”mogą być defi niowane jako ogólne prawidłowości zidentyfi kowanych cech statystycznych ekonomicznych szeregów czasowych. Koncepcja ta pełniła kluczową rolę w rozwoju myśli ekonomicznej końca XX wieku. Stanowiła trzon zarówno rozwoju szkoły realnego cyklu koniunkturalnego (Real Business Cycle – RBC), jak również płaszczyznę konsensusu w toku krystalizowania się nowej syntezy neoklasycznej (New Neoclassical Synthesis – NNS) i powstających w jej ramach dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej (Dynamic Stochastic General Equlibrium – DSGE). Siłą faktów jest ich niezależność od struktur teoretycznych i idący za tym obiektywizm umożliwiający konsens, często przeciwległych paradygmatycznie stanowisk, na mapie współczesnej ekonomii. W związku z powyższym fakty dla makroekonomii mogą stanowić rodzaj ostatecznej falsyfikacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abel, A.B., Bernanke, B.S. (2001). Macroeconomics. New York: Addison-Wesley.
2.Bludnik, I. (2010). Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii. Bank i Kredyt, 41 (2), 43–70.
3.Burns, A., Mitchell, W. (1946). Measuring Business Cycles. New York: National Bureau of Economic Research.
4.Cooley, T.F. (1997). Calibrated Models. Oxford Review of Economic Policy, 13 (3), 55–69.
5.Cooley, T.F., Prescot, E.C. (1995). Economic Growth and Business Cycles. W: T.F. Cooley (red.), Frontiers of Business Cycle Research, s. 15–16. Princeton: Princeton University Press.
6.Gazda, J. (2011). Próba identyfi kacji tendencji recesyjnych w Polsce z zastosowaniem modeli realnego cyklu koniunkturalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 215, 39–50.
7.Goodfriend, M., King, R.G. (1997). The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy. NBER Macroeconomics Annual, 12.
8.Hamilton, J.D. (2005). What’s Real About the Business Cycle. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 87, 435–452.
9.Kydland, F.E., Prescott, E.C. (1996). The Computional Experiment: An Econometric Tool. Journal of Economic Perspective, 10, 69–85.
10.Lucas, R.E. Jr. (1980). Methods and Problems in Business Cycle Theory. Journal of Money, Credit and Banking, 12, Part 2, 696–715.
11.Lucas, R.E. Jr. (1977). Understanding Business Cycles. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 5, 7–29.
12.Morgan, M. (2012). The World in the Model: how Economist Work and Think. Cambridge: Cambridge University Press.
13.Morgan, M. (2011). Traveling Facsts, How well do facts travel. Cambridge: Cambridge University Press.
14.Rebelo, S. (2005). Real Business Cycle Models: Past, Present, and Future. NBER Working Paper, 11401, June.
15.Sargent, T.J. (1979). Macroeconomic Theory. New York: Academic Press.
16.Snowdon, B., Vane, H.R., Wynarczyk, P. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Wojtyna, A. (2014). Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? Ekonomista, 3.
18.Zarnovitz, V. (1985). Recent Work on Business Cycles. Journal of Economic Literature, 23, s. 523–580.
19.Zarnowitz, V. (1992). Buisness Cycles: Theory, History, Indicators and Forecasting. Chicago: University of Chicago Press.