Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Pomostowy kapitał społeczny studentów – wyniki badań

Autorzy: Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kapitał społeczny typ pomostowy badania ankietowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (209-221)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań ankietowych kapitału społecznego przeprowadzonych wśród studentów na przełomie października i listopada 2013 roku. Przeprowadzona analiza oparta została na modelowym ujęciem kapitału społecznego przedstawionym przez W. van Oorschota, W. Artsa i J. Gelissena. Zostało ono wykorzystane do ukazania kapitału społecznego (typu pomostowego) osób zaczynających edukację na poziomie akademickim. Wyniki badań i wnioski sformułowane na ich podstawie sugerują, że poziom pomostowego kapitału społecznego w ankietowanej grupie osób jest stosunkowo niski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bjørnskov Ch., The Multiple Facets of Social Capital, „European Journal of Political Economy” 2006, Vol. 22 (1).
2.Bratkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, SCHOLAR, Warszawa 2007.
3.Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology” 1988, Vol. 94 (suplement).
4.Diagnoza społeczna 2013. Warunki życia Polaków, red. J. Czpiński, „Contemporary Economics” 2013, Vol. 7.
5.Gittell R.J., Vidal A., Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy, Thousand Oaks, CA: Sage Publications 1998.
6.Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014.
7.Instruments of the Social Capital Assessment Tool, World Bank, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPSIA/0,,contentMDK:20472532~isCURL:Y~menuPK:1108016~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:490130,00.htm (dostęp 28.11.2014).
8.Kaczmarek G., Kapitał społeczny osób starszych, w: Seniorzy w działaniu, red. P.P. Grzybowski, B. Kunach, Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
9.Krzyminiewska G., Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, z. 2.
10.Miłaszewicz D., Kapitał społeczny a jakość rządzenia w krajach Unii Europejskiej, w: Mikro- i makroekonomiczne aspekty systemów gospodarczych. Wybrane zagadnienia, red. S. Swadźba, M. Kozłowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice (w druku).
11.Pichler F., Wallace C., Patterns of Formal and Informal Social Capital in Europe, „European Sociological Review” 2007, Vol. 23, No. 4.
12.Pogonowska B., Kapitał społeczny – próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, w: Gospodarowanie kapitałem społecznym – podstawy teoretyczne, red. H. Januszek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
13.Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
14.Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
15.Putnam R., Social Capital: Measurement and Consequences, www.oecd.org/innovation/research/1825848.pdf (dostęp 30.11.2014).
16.Stosunek do demokracji i jego praktyczne konsekwencje, CBOS, Warszawa, lipiec 2014.
17.The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital, OECD, Paris 2001.
18.Theiss M., Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
19.Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005.
20.van Oorschot W., Arts W., Gelissen J., Social Capital in Europe. Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon, „Acta Sociologica” 2006, Vol. 49 (2).
21.Woolcock M., Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, „Theory and Society” 1998, Vol. 27, No. 2.
22.Zaufanie społeczne, CBOS, Warszawa, marzec 2012.
23.Zaufanie w relacjach międzyludzkich, CBOS, Warszawa, luty 2014.