Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce

Autorzy: Marek Kunasz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: aktywność zawodowa bierność zawodowa rynek pracy
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (179-193)
Klasyfikacja JEL: M54 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy była analiza czynników sprzyjających aktywności i bierności zawodowej na rynku pracy w Polsce. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W warstwie empirycznej badano procentowy udział osób biernych zawodowo w ogóle reprezentantów wybranych subpopulacji, wskazując na czynniki sprzyjające aktywności bądź bierności zawodowej. Analizy przeprowadzono wśród 105 subpopulacji w ramach populacji 15+. W analizach wykorzystano dostępny materiał wtórny w postaci aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt, Ł. (2012). Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
2.Fura, M., Fura, B. (2012). Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 306–315.
3.Furmańska-Maruszak, A. (2014). Przemiany demograficzne a aktywność zawodowa ludności w Polsce. Studia Ekonomiczne, 167, 22–31.
4.Góra, M. (1996). Instytucjonalne źródła bezrobocia w Polsce. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 3, 163–182. GUS (2018). Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
5.Jarecki, W., Kunasz, M., Mazur-Wierzbicka, E., Zwiech P. (2010). Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Szczecin: Economicus.
6.Kunasz, M. (2016a). Bierność zawodowa kobiet i mężczyzn. Polska na tle Unii Europejskiej. Marketing i Rynek, 3, 443–456.
7.Kunasz, M. (2016b). Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46, 345–357.
8.Kunasz, M., Mazur-Wierzbicka, E. (2013). Zmiany w wybranych populacjach uczestników rynku pracy w gospodarkach unijnych. W: P. Zwiech (red.), Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty ekonomiczne (s. 55–71). Szczecin: Economicus.
9.Nyk, M. (2010). Wynagrodzenie a pracujący w gospodarce polskiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13, 113–130.
10.Sobolewska-Węgrzyn, B. (2012). Zmiany aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w latach 2001–2011. Barometr Regionalny, 4, 39–52.
11.Woźniak, B. (2007). Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W: J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych (s. 30–44). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.