Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników

Autorzy: Barbara Bojarczuk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marta Pietrzak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością zarządzanie wiekiem rozwój pracowników oferta rozwojowa firm
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (131-141)
Klasyfikacja JEL: D22 K38 M13 M14 M54 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, które ostatecznie ma przynieść wymierne efekty biznesowe, jest ściśle związane z realizacją potrzeby biznesowej w zakresie stałego rozwoju kompetencji pracowników. W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi kluczowym wyzwaniem staje się możliwie optymalne dopasowanie oferty rozwojowej kierowanej do pracowników należących do różnych pokoleń. Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad istotą koncepcji zarządzania różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium wieku w świetle ofert rozwojowych proponowanych przez firmy. W powyższym zakresie zbadane zostały wybrane firmy produkcyjne w Wielkopolsce. Badania przeprowadzono metodą wywiadu ankieterskiego częściowo strukturyzowanego, w którym pytano o rzeczywiste praktyki stosowane przez te firmy w zakresie objętym badaniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Baran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Piła: WSB Marketing i Rynek.
3.Bem, E. (red.) (2007). Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans. Warszawa: UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Pobrane z: http://ekonomiaspoleczna.info/media/biblioteka/wb/przewodnik-dobrych-praktyk-firma-rownychszans.pdf (15.02.2018).
4.Borkowska, S., Jawor-Joniewicz, A. (red.) (2016). Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
5.Branka, M., Zielińska, H. (2008). Idea zmiany. Zarządzanie różnorodnością. Materiały dla osób uczestniczących. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: http://witrynawiejska.org.pl/DATA/warsztaty_Zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf (15.02.2018).
6.Euromonitor International (2011). Make Way for Generation Z – Marketing to Today’s Tweens and Teens. Euromonitor International: Strategy Briefing. Pobrane z: http://oaltabo2012.files.wordpress.com/2012/03/make-way-for-generation-z1.pdf (15.02.2018).
7.Gryszko, M. (2009) RAPORT: Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: www.odpowiedzialnybiznes.pl (15.02.2018).
8.Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Janowska, Z. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Karton, G., Greene, A. (2005). The dynamics of managing diversity. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann.
11.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014). Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Konstytucja RP (1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
13.Kozera, I., Maciejewska, A. (2016). Różnorodność może być przewagą firmy. Harvard Business Review Polska, 11, 28–33.
14.Leśnowolska, E., Andrejczuk, M. (2016). Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności 2016. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: http:// odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/laczy-nas-roznorodnosc-przewodnik-karcie-roznorodnosci (15.02.2018).
15.Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Warszawa: PARP.
16.Papamichalopoulou, L. (2016). Zarządzanie różnorodnością motorem rozwoju w Unii Europejskiej. Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wpcontent/uploads/2016/07/Karta-Roznorodnosci-Przewodnik-2016.pdf (15.02.2018).
17.Rusak, P. (2014). X, Y, Z: pokoleniowa bitwa biurowa. W: Przewodnik Pracodawcy 2013/2014. Warszawa: Grupa Pracuj Solution.
18.Sajkiewicz, A. (red.) (2000). Zasoby ludzkie w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
19.Szałkowski, A. (red.) (2000). Wprowadzenie do zarządzania personelem. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
20.Szcześniak, A. (2013). Raport: Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+. Warszawa: Fundacja Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
21.Ustawa (1974). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.
22.Woszczyk, P., Czernecka, M. (red.) (2013). Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach: Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji. Łódź: Wydawnictwo HRP Group.
23.Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.