Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach

Autorzy: Małgorzata Sidor-Rządkowska
Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością pokoleniową mentoring intermentoring
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (87-96)
Klasyfikacja JEL: O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie zróżnicowania pokoleniowego pracowników współczesnych organizacji. Punktem wyjścia jest krótka charakterystyka pokoleń współegzystujących na rynku pracy, takich jak tradycjonaliści, baby boomers, generacja X, generacja Y, generacja Z (C). Na podstawie tej charakterystyki autorka wskazuje różnice między podejściem określanym mianem zarządzania wiekiem a podejściem określanym mianem zarządzania różnorodnością pokoleniową. Przedstawia także korzyści związane z wdrażaniem różnych odmian mentoringu jako narzędzia wspierającego proaktywne podejście do zróżnicowania generacyjnego zatrudnionych w firmie osób.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biggs, S., Lowenstein, A. (2011). Generational Intelligence. A Critical Approach to Age Relations. London–New York: Routledge.
2.Blauth, Ch., McDaniel, J., Perrin, C., Perrin, P.B. (2011). Age-Based Stereotypes: Silent Killer of Collaboration and Productivity. Tampa: Achieve Global Inc.
3.Boruta-Gojny, B., Popiołek, K. (2014). Intermentoring pokoleniowy w organizacji. W: M. Sidor-Rządkowska (red.), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (s. 91–105). Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Fazlagić, J. (2014). Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą. e-Mentor, 1 (53), 54–61.
5.Gadomska-Lila, K. (2017). Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości organizacyjnej – wyniki badań kultury organizacyjnej wśród kadry kierowniczej i nie kierowniczej. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 45, 57–69.
6.Gajda, J., Seroka-Stolka, O. (2014). Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 13–28.
7.Giddens, A., Sutton, P. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Hejduk, I. (2016). Rozwój technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne osób 65+. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 8 (46), 29–40.
9.Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PARP.
10.Łuźniak-Piecha, M., Kaczkowska-Serafińska, M., Lenton, A. (2016). Mentoring odwrócony – korzyści dla organizacji. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 40, 101–115.
11.Małota, W. (2013). Reverse mentoring as a social exchange tool and catalyst. Lecture at Forum of Management into XXI century at the University of South in Adelaide, Australia.
12.Oleksyn, T. (2010). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Prokopowicz, P. (2017). Zarządzaj ludźmi, a nie pokoleniami. Personel i Zarządzanie, 11, 38–42.
14.Schimanek, T., Kotzian, J., Arczewska, M. (2015). Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
15.Sidor-Rządkowska, M. (red.) (2014). Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Smolbik-Jęczmień, A. (2017). Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
17.Smolbik-Jęczmień, A., Żarczyńska-Dobiesz, A. (2017). Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 169–184.
18.Stankiewicz, K. (2016). Postawy pracowników wobec zróżnicowania wiekowego w zespołach i organizacjach. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1 (39), 141–155.
19.Szukalski, P. (2012). Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
20.Walker, A. (2005). The emergence of age management in Europe. International Journal of Organisational Behaviour, 1 (10), 685–697.
21.Wiktorowicz, J., Warwas, J. (2016). Pokolenia na rynku pracy. W: J. Wiktorowicz, J. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna (red.), Pokolenia – co się zmienia? Kompedium zarządzania multigeneracyjnego (s. 19–37). Warszawa: Wolters Kluwer.
22.Wojtaszczyk, K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów. e-Mentor, 2, 22–28.