Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu

Autorzy: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński

Henryk Wojtaszek
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: kapitał ludzki działy HR przedsiębiorstwa
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (55-65)
Klasyfikacja JEL: A13 D90 E24 J24 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dokonujące się zmiany zarówno w gospodarce, jak i w społeczeństwie wymagają nowego spojrzenia na podstawowe zasoby wytwórcze, szczególnie na zasoby ludzkie, które w gospodarce opartej na wiedzy nabrały kluczowego znaczenia. Współcześnie kapitał ludzki stał się podstawowym czynnikiem dynamizującym rozwój społeczno-gospodarczy. W artykule scharakteryzowano podstawowe elementy składowe kapitału ludzkiego na podstawie literatury przedmiotu. Natomiast na podstawie badań ankietowych (własnych i wtórnych) sklasyfikowano obecne trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim przez pryzmat działalności w przedsiębiorstwach pionów HR.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Becker, G.S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
3.Berłowski, P. (2015). Czy HR-owcy obawiają się pokolenia Z? Personel i Zarządzanie, 6, 14–18.
4.Bochniarz, P., Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Poltext.
5.Daniecki, W. (2014). Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników. Psychologiczno-organizacyjne doradztwo dla firm. Warszawa: Difin.
6.Deloitte (2017). Raport: Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html. (15.01.2018).
7.Depta, A., Wojtaszek, H. (2015). Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacji. Marketing i Rynek, 5, 87–96.
8.Fitz-Enz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
9.Fraumeni, B.M. (2011). Human Capital Accounts: Choice of Rates and Construction of Volume Indices. National Bureau of Economic Research. Working Paper no. 16895.
10.Juchnowicz, M. (2014). Satysfakcja zawodowa pracowników – kreator kapitału ludzkiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Kawka, T. (2004). Identyfikacja kapitału ludzkiego za pomocą wartościowania kompetencji. W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości (s. 65–72). Warszawa: Poltext.
12.Kotarski, H. (2013). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
13.Kunasz, M. (2004). Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej. W: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: Szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
14.Pobrane z: http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/1218/original/Kunasz-Szczecin.pdf?1315300874 (15.03.2018).
15.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3 (39), 307–320.
16.McKenna, E., Beech, N. (1999). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Felberg.
17.Miciuła, I. (2012). Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach zrównoważonego rozwoju warunkiem poprawy jakości życia społecznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 243, 4–14.
18.Miciuła, I., Miciuła, K. (2015a). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 269–280.
19.Miciuła, I., Miciuła, K. (2015b). Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 863. Studia Informatica, 36, 51–63.
20.Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy, 4 (66), 281–302.
21.OECD (2011). The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital. OECD Publishing.
22.Podmoroff, D. (2014). 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.
23.Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N.C. (1997). Intellectual Capital – Navigating in the New Business Landscape. Palgrave Macmillan UK.
24.Samul, J. (2013). Pojęcie kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 96, 193–204.
25.Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 1 (51), 1–17.
26.Smith, A. (2007, pierwsze wydanie 1776). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.