Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej

Autorzy: Seweryn Cichoń
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: kompetencje zarządzanie kompetencjami administracja publiczna kadra kierownicza urzędnik
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (21-31)
Klasyfikacja JEL: H83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pracownik i jego kompetencje odgrywają obecnie kluczową rolę w administracji publicznej. Rozwijanie kompetencji urzędnika wpływa na wprowadzanie pożądanych zmian jakościowych pracy i budowanie relacji z petentami. Kompetencje, czyli wszystkie cechy i umiejętności kadry, powinny być spójne z misją i wizją organizacji publicznej. Można stwierdzić, że takie działania kompetentnego urzędnika państwowego, jak efektywne prezentowanie cech i umiejętności, właściwa taktyka, dobre przygotowanie do obsługi, warunkują odpowiednią ocenę jakości usług publicznych przez otoczenie. Należy przy tym pamiętać, że rolą kadry zarządzającej jest wspieranie podwładnych w tych działaniach i odpowiednie motywowanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Böhm, H. (2002). Zarządzanie personelem w przyszłości. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 18–21.
2.Caputa W. (2010). Pomiar kapitału klienta – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 142, 88–99.
3.Czerniachowicz, B. (2013). Nowoczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim. Studia i Prace Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 34, 63–64.
4.Filipowicz, G. (2016). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Gajdzik, B. (2017). Użyteczność ocen pracowniczych w ograniczeniu marnotrawstwa w administracji publicznej. Problemy Jakości, 7, 9–16.
6.Hausner, J. (red.) (2017). Administracja publiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Jabłoński, M. (2003). Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 39–40.
8.Janowska, Z. (2004). O lepszą jakość kadr w administracji samorządu terytorialnego. Warszawa: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
9.Jelonek, D., Turek, T. (red.) (2013). Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
10.Job-Choice.net (2016). Kompetencje zawodowe. Pobrane z: www.job-choice.net/czym-sa-kompetencje-zawodowe (26.02.2018).
11.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2009). Rozwój firmy poprzez doskonalenie ZZL (Sygnity SA). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 99–110.
12.Krawczyk-Sokołowska, I. (2009). Analiza wybranych komponentów kapitału intelektualnego w Polsce w układzie przestrzennym. W: E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona (s. 99–110). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wiedzy i Innowacji.
13.Moczydłowska, J. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
14.Oleksyn, T. (2017). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Ostraszewska, Z., Tylec, A. (2017). Zasoby ludzkie, aktywa intelektualne i inwestycyjne przedsiębiorstw jako „motory” innowacyjności Polski – analiza w oparciu o subindeksy sumarycznego wskaźnika innowacyjności. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5 (808), 79–93.
16.PARP (2013). Zarządzanie kompetencjami w MSP. Pobrane z: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/36122 (26.02.2018).
17.Seredocha, I. (2012). Innowacyjne działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej. Współczesne Zarządzanie, 2, 139–149.
18.Sienkiewicz, Ł. (2004). Zarządzanie kompetencjami pracowników w Polsce w świetle badań. Zarządzanie Zasobami Ludzkim, 2, 97–106.
19.Skowron-Mielnik, B. (2009). Efektywność pracy – próba uporządkowania pojęcia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 31–43.
20.Stańczyk, I. (red.) (2017). Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
21.Szaban, J. (2004). Czy polska administracja może być „inteligentna”? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 36–37.
22.Tylec, A. (2017). Elastyczność zasobów przedsiębiorstwa w kontekście posiadanych aktywów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 463, 97–106.
23.Walczak, W. (2009). Kultura organizacyjna jako czynnik wspierający rozwijanie wiedzy i doskonalenie kompetencji pracowników. Współczesna Ekonomia, 3, 75–85.