Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Wpływ form motywowania na pobudzanie zaangażowania pracowników – studium przypadku

Autorzy: Justyna Kaźmierczak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: motywacja zaangażowanie motywowanie efektywność pracy
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (125-137)
Klasyfikacja JEL: M12 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Motywacja jest kluczowym czynnikiem wspierającym wzrost efektywności pracy za- trudnionych, a co za tym idzie, czynnikiem umożliwiającym sukcesywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na ryku. Celem artykułu jest wskazanie, jakie formy motywowania pracowników przekładają się na wzrost ich zaangażowania. Wyodrębniono problematykę motywacji oraz wskazano jej wpływ na poziom zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki. Poza teoretycznymi treściami dotyczącymi form motywacji i zaangażowania przeprowadzono studium przypadku, by wskazać zależności między formami motywacji pracowników a ich zaangażowaniem w wykonywane obowiązki. Końcowa część artykułu prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w grudniu 2017 roku. (Badania ankietowe przeprowadzone na próbie 101 zatrudnionych w przedsiębiorstwie o zasięgu międzynarodowym, funkcjonującym w sektorze bankowości, zatrudniającym ponad 500 osób. W badaniu wzięło udział 101 pracowników z różnych działów, o różnym stażu pracy, co było celowym zabiegiem, by przedział wiekowy oraz stażu pracy był różny).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, M. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
2.Ciekanowski, Z., Ostrowska, A. (2013). Skuteczność procesu motywacji pracowników w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 97, 287–292.
3.European HR Best Practice Report 2011 (2011). Full Report a CRF Institute Benchmark Study on Top Employers in Europe, The CRF Institute.
4.Groff, K.W., Johnson, R.E., Taing, M.U. (2009). Nature of the Interactions among Organizational Commitments: Complementary, Competitiveor Synergistic? British Journal of Management, 20, 431–447.
5.Haber, L.H. (1995). Management. Zarys zarządzania małą firmą. Kraków: WPSB. http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/raport-aon-hewitt-zaangazowanie-polskich-pracownikow-
6.-spada,48640.html (29.01.2018).
7.Kahn, W.A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33, 692–724.
8.Knap-Stefaniuk, A. (2016). Dojrzali pracownicy we współczesnych przedsiębiorstwach – kompetencje, wiedza i różnorodność. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula (Vistula Uni-
9.versity Working Papers), 46 (1), 28–38.
10.Osuch, J. (2012). Motywacja jako czynnik zarządzania. Zeszyty Naukowe Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 1, 101–121.
11.Pieter, J. (1963). Słownik psychologiczny. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. Warszawa: PWE.
12.Priyanka, N., Panjwani, N. (2014). Motivation: A Driving Tool to Employee Productivity. Asian Journal of Management Sciences, 02 (03 Special Issue), 161–171.
13.Roberts, D.R., Davenport, T.O. (2002). Job Engagement: Why It’s Important and How to Improve It. Employment Relation Today. Willey Periodicals, 29, 21–29.
14.Saks, A.M. (2006). Antecedents and Consequences of Employee Engagement. Journal of Managerial Psychology, 21 (7), 600–619.
15.Snopko, J. (2014). Nowoczesne systemy pracodawców i pracobiorców. Prace Naukowe Aka- demii im. Jana Długosza w Częstochowie, VIII, 307–322.
16.Tomaszuk, A. (2014). Motywowanie pracowników produkcyjnych na przykładzie przedsię- biorstwa branży bieliźniarskiej. Kwartalnik Wydziału Zarządzania. Economics and Management. Quarterly Journal of the Faculty of Management, 1, 238–250.
17.Wach, T. (1997). Motywowanie i ocenianie pracowników. Warszawa: WSWZ.