Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Ład korporacyjny a innowacyjność podmiotów gospodarczych

Autorzy: Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński

Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ład korporacyjny innowacje przedsiębiorstwo
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (103-112)
Klasyfikacja JEL: G34 O30 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W literaturze przedmiotu zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego nie są nowością, wzmianki na temat istoty tego pojęcia można znaleźć już w starożytnych zapiskach. Biorąc pod uwagę postępującą globalizację, kryzysy finansowe, powstawanie coraz bardziej złożonych podmiotów gospodarczych oraz szereg innych kluczowych zmian zachodzących w gospodarce na przestrzeni ostatnich lat, należy zauważyć, że omawiane zagadnienie zyskuje na znaczeniu. Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie zależności pomiędzy ładem korporacyjnym a innowacyjnością podmiotów gospodarczych. Hipotezą badawczą artykułu jest twierdzenie, że przedsiębiorstwa zorientowane na innowacje powinny uwzględniać zasady ładu korporacyjnego. Dodatkowo w artykule postanowiono określić rolę ładu korporacyjnego we współczesnej gospodarce oraz wskazać sposoby stymulowania zachowań innowacyjnych w ramach nadzoru korporacyjnego. Do tego celu wykorzystano krytyczną analizę polskiej i zagranicznej literatury. Przeprowadzone rozważania wskazują na istotną rolę zasad ładu korporacyjnego w kształtowaniu przedsiębiorstw zorientowanych na innowacje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogacz-Miętka, O. (2012). Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębior- stwem. Warszawa: CeDeWu.
2.Chesbrough, H. (2003). Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
3.Dobija, D., Koładkiewicz, I. (2011). Ład korporacyjny. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Golej, R. (2008). Wybrane problemy sterowania działalnością innowacyjną przedsiębiorstw. W: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym (s. 295–305). Łódź: Wyd. UŁ.
5.Grodzki, P. (2006). Dobre praktyki w spółkach publicznych jako przykład innowacji w nad- zorze korporacyjnym. W: M. Strużycki (red.), Innowacyjność w teorii i praktyce (s. 177–186).
6.Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1975). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–360.
8.Jeżak, J. (2010). Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju. Warszawa: C.H. Beck.
9.Lazonick, W. (2006). Corporate Governance, Innovative Enterprise and Economic Develop- ment. UNU World Institute for Development Economics Research. Research Paper, 71, 49-56.
10.Martins, E.C., Terblanche, F. (2003). Building Organisational Culture that Stimulates Creativity and Innovation. European Journal of Innovation Management, 6 (1), 64–74.
11.Mesjasz, C. (2010). Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych. W: A. Stabryła (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (s. 353–382). Kraków: Mfiles.pl.
12.MNiSzW (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wyd. 3. Warszawa.
13.Pietrasiński, Z. (1970). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: PWN.
14.Słomka-Gołębiowska, A. (2012). Corporate givernance – banki na straży efektywności przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
15.Weber, A.-M. (2012). Wynagrodzenie menedżerów jako zasada corporate governance. Warszawa: Promotor.
16.Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (2004). Pobrane z: http://www.ecgi.org/codes/documents/principles_pl_final.pdf (29.09.2017).