Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego

Autorzy: Maria Białasiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kapitał ludzki kreatywność talenty
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (9-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka artykułu dotyczy koncepcji kapitału ludzkiego w warunkach organizacji ewoluujących ku organizacji kreatywnej. Trend ten wywołuje zmiany przede wszystkim w sferze zarządzania kapitałem ludzkim zorientowane na pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój pracowników o wysokim potencjale. To ci pracownicy dysponują szczególnie wysokim potencjałem twórczym, a więc m.in. zdolnościami kreatywnego rozwiązywania problemów. W artykule podjęto podstawowe kwestie w ciągu rozważań: kapitał ludzki – kreatywność jako kompetencja – talenty. Wskazano też tzw. dobre praktyki z tej dziedziny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antczak Z., Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
2.Armstrong M., Baran A., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
3.Białasiewicz M., Kompetencje menedżerów w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2
4.Białasiewicz M., Współdziałanie – pożądana kompetencja, w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, red. E. Urbanowska-Sojkin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
5.Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
6.Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Spis, Warszawa 1993.
7.Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010.
8.Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
9.Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
10.Grodzicki J., Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
11.http://psychologia-twórczości-wykłady.org/wykład/72_psychologia-twórczości-pojęcietwórczości. html (4.02.3015).
12.http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/rozwój-osobisty/kreatywność/art.,2kreatywnoscw-pracy-,html (3.02.2015).
13.http://www.rp.pl/artykul/835908.html?point=takgp=0 (4.02.2015).
14.Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa 2012.
15.Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010.
16.Jerzyk E., Kreatywność – uwarunkowania i ocena, w: Kreatywność w biznesie, red. E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
17.Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
18.Listwan T., Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
19.Michales E., Handfield-Jones H., Axelrod B., The War for Talent, Harvard Business School Press, Boston 2001.
20.Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
21.Nęcka E., Wymiary twórczości, w: Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
22.Peeling N., Błyskotliwy menedżer. Co dobry menedżer wie, robi i mówi, PWE, Warszawa 2010.
23.Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2013.
24.Pocztowski A., Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005, nr 629.
25.Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
26.Sajkiewicz A., Człowiek – kreator wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
27.Schulz T.W., Investing in People: The Economics of Popultion Quality, University of California, Berkley 1981.
28.Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
29.Stroińska E., Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca – zarządzanie pracą zdalną, Poltext, Warszawa 2012.
30.Strużyna J., Kapitał ludzki i przedsiębiorczość – aspekty teoretyczne, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
31.Strużyna J., Wymiary kapitału ludzkiego, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, red. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
32.Wojtczak-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych, SGH, Warszawa 2010.
33.Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, red. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014.
34.Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.