Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
Wybrane uwarunkowania lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zagraniczne inwestycje bezpośrednie motywy lokalizacji klimat inwestycyjny województwo zachodniopomorskie
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (97-110)
Klasyfikacja JEL: E21 F41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie uwarunkowania zadecydowały o lokalizacji ZIB w województwie zachodniopomorskim oraz jakie jest miejsce tego regionu w napływie tej formy kapitału do Polski. Z badań wynika, że zachodniopomorskie nie było w stanie zagwarantować inwestorom bezpośrednim korzyści wynikających z motywów rynkowych ze względu na niską wartość PKB, małą liczbą mieszkańców i małą chłonność rynku lokalnego. Inwestorzy mogli natomiast liczyć na korzyści wynikające z realizacji motywów zasobowych (dużej dostępności siły roboczej, niskiego wynagrodzenia przy relatywnie wysokiej wydajności zatrudnionych oraz wysokiej dostępności transportowej). Lokalizacji ZIB w regionie nie sprzyjała niska jakość siły roboczej. Uwarunkowania te spowodowały, że analizowane województwo charakteryzowało się niewielkim udziałem zarówno w łącznej liczbie zlokalizowanych w Polsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznych, jak i w wartości wniesionego kapitału ogółem. Dalszych badań wymaga jednak rola klimatu inwestycyjnego i jego związku z lokalizacją ZIB. Problem ten pominięto ze względu na ograniczone ramy opracowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (2016). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Pobrano z: www.ksse.com.pl (15.10.2017).
2.Białek, J., Oleksiuk, A. (2011). Zmiany w infrastrukturze transportowej w Polsce w ujęciu regionalnym. Ekonomista, 4, 573–599.
3.Urząd Statystyczny w Szczecinie (2010). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne. Szczecin.
4.Urząd Statystyczny w Szczecinie (2011). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne. Szczecin.
5.Urząd Statystyczny w Szczecinie (2015). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne. Szczecin.
6.GUS (2001). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2000 roku. Warszawa.
7.GUS (2006). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku. Warszawa.
8.GUS (2011). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku. Warszawa.
9.GUS (2016). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 roku. Warszawa.
10.Heller, J., Warżała, R. (2005). Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Ekonomista, 6, 788.
11.Karaszewski, W. (2001). Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990–1999. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
12.Michalik, M. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, red. M. Maciejewski, S. Wydymus (s. 69–79). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
13.Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
14.Przychodzeń, W. (2017). Czynniki warunkujące napływ BIZ w Polsce w latach 1990–2011. Pobrano z: www.kozminski.edu.pl (12.10.2017).
15.Wawrzyniak, D. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Gospodarka Narodowa, 4, 89–111.
16.Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
17.Zagórska, I. (2016). Podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2014 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014–2015 (s. 48–50). Warszawa: IBR, KiK.