Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
Wybrane aspekty polityki wobec rynku pracy w województwach Polski północno-zachodniej w latach 2014–2016

Autorzy: Michał Mrozek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: polityka wobec rynku pracy aktywizacja zawodowa Polska północno- -zachodnia
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (81-96)
Klasyfikacja JEL: J23 J48 J64
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy zróżnicowania polityki wobec rynku pracy w regionie Polski północno-zachodniej oraz możliwości wsparcia bezrobotnych. Celem artykułu jest ocena skuteczności wybranych form wsparcia aktywizacji zawodowej. Problem badawczy stanowi następujące pytanie: Jak wygląda zróżnicowanie województw Polski północno-zachodniej pod względem skuteczności aktywizacji zawodowej? W części teoretycznej zaprezentowano podstawy prawno-instytucjonalne polityki rynku pracy oraz instrumenty stosowane na rynku pracy w Polsce. W części empirycznej przeprowadzono natomiast analizę efektów osiąganych w ramach polityki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W artykule korzystano z metody analizy dokumentów instytucjonalno-prawnych, analizy statystycznej oraz analizy porównawczej. Inferencja odbywała się drogą dedukcji. Wykazano, że najpopularniejszymi formami wsparcia były staże oraz szkolenia. Najwięcej osób zostało zatrudnionych po realizacji staży oraz uzyskaniu środków finansowych na założenie działalności gospodarczej. Najskuteczniejsza była Wielkopolska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baron-Wiaterek, M. (2016). Instrumenty wspierania osób młodych na rynku pracy po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 257, 32–43.
2.Bank Danych Lokalnych. Rynek Pracy. Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (25.05.2018).
3.Błaszkiewicz, P. (2015). Elementy analizy polityki rynku pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii. Polityka rynku pracy– aspekty teoretyczne. Studia Prawno-Ekonomiczne, 5, 233–244.
4.Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrano z: dziennikustaw.gov.pl/du/2013/674/D2013000067401.pdf (15.04.2018).
5.Eurostat (2013). Labour Market Policy Statistics – Methodology. Luxembourg: Publications Office of the Euro pean Union. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF (16.04.2018).
6.Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (2008). Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.GUS (2014–2016a). Rocznik Statystyczny Pracy. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
8.GUS (2014–2016b). Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
9.IPiSS (2016). Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Rynek Pracy, 1, 1–104.
10.Kasparek, K., Magierowski, M., Turek, D. (2015). Rynek pracy w województwie lubuskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2014. Zielona Góra: BKL.
11.Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.MRPiPS (2014–2016). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w latach 2014–2016. Warszawa: Departament funduszy MRPiPS.
13.MRPiPS (2017). Wspieranie podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych środkami Funduszu Pracy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Dane statystyczne 2012– 2016. Warszawa: Departament Rynku Pracy MRPiPS.
14.Organiściak-Krzykowska, A., Walkowiak, R., Nyklewicz, K. (2014). Innowacyjne formy pracy. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
15.Patulski, A. (2015). Sposoby aktywizacji zawodowej młodych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studia Iurdica Lublinesia, 24, 407–424.
16.Rogozińska-Pawełczyk, A. (2007). Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy. Acta Universtatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 295, 143–155.
17.Sejmik Województwa Wielkopolskiego (2016). Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku. Poznań: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
18.Szymańska, A. (2013). Instytucjonalne uwarunkowanie elastyczności rynku pracy w krajach OECD. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
19.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004 nr 99, poz. 1001.
20.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2009 nr 6, poz. 33.
21.Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014, poz. 598.
22.Uzasadnienie do projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 31 października 2013 r.
23.Wawrzonek, A. (2014). Młodzi dorośli wobec zmian na rynku pracy. Studia Edukacyjne Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 33, 305–320.
24.Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (2010). Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Włodarczyk, K., Sikorska, J. (2017). Aspiracje zawodowe młodych osób na polskim rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, 201–214.
26.WUP w Łodzi (2009). Pobrano z: http://www.pokl.wup.lodz.pl/index.php/pytania-i-odpowiedzi/poddziaanie-721-po-kl/394-osoba-nieaktywna-zawodowo (16.04.2018).
27.WUP w Szczecinie (2016). Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez WUP w Szczecinie w 2016 roku. Szczecin: Wojewódzki Urząd Pracy.
28.Zieliński, M. (2012). Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. Warszawa: CeDeWu.