Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Dynamika składowych wskaźnika rozwoju społecznego krajów Europy w latach 2010–2015

Autorzy: Maciej Oesterreich
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: wskaźnik rozwoju społecznego dynamika składowych HDI
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (303-318)
Klasyfikacja JEL: C38 O47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiano analizę zmian wskaźnika rozwoju społecznego (HDI) oraz czterech jego składowych dla 42 krajów Europy w latach 2010–2015. Składowe te dotyczą trzech podstawowych sfer życia: zdrowia, edukacji oraz dochodów. Celem analizy była próba odpowiedzi na pytanie, czy zmiany poszczególnych składowych wskaźnika HDI w badanym okresie są podobne dla wszystkich krajów Europy, a jeśli nie, czy można wskazać grupy krajów o podobnym tempie zmian. Dane statystyczne wykorzystane w opracowaniu pochodziły z raportów Human Development Report. Obliczenia wykonano w pakiecie Statistica 12.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambuj, S., Adil, N. (1998). The Human Development Index: A Critical Review. Ecological Economics, 25 (3), 249–264.
2.Anand, S., Sen, A.K. (1994). Human Development Index: Methodology and Measurement. Human Development Report Office: Occasional Papers.
3.Bąk, I., Markowicz, I., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K. (2015). Statystyka opisowa. Przykłady i zadania. Warszawa: CeDeWu.
4.Dzeciuchowicz, J. (2011). Rozwój społeczny współczesnego świata – struktura I typologia przestrzenna. Acta UniversitatisLodziensis: Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, 2–31.
5.Hirai, T. (2017). The Creation of the Human Development Approach. London: Palgrave Macmillan.
6.Human Development Report 2016: Human Development for Everyone. New York: UNDP.
7.Jankowska, E. (2012). Zastosowanie wskaźnika rozwoju społecznego HDI do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej krajów Unii Europejskiej w latach 2004–2011. Toruńskie Studia Międzynarodowe. Toruń: Wyd. UMK.
8.Kemal, D., Klugman, J. (2011). Measuring Human Progress: The Contribution of the Human Development Index and Related Indices. Revued’ économie politique, 121 (1), 73–92.
9.Kisielińska, J. (2009). Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa. Problemy Rolnictwa Światowego, 8 (23), 104–115.
10.Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 74, 5–26.
11.Kubiczek, A. (2014). Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 32, 40–56.
12.Łopatka, A. (2015). Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858, 43–56.
13.Niels, C.L. (1991). Some Thoughts on the Human Development Index. Social Indicators Research, 27 (1), 89–101.
14.Rousseeuw, P.J. (1987). Silhouette: A Graphical Aid to Interpretation and Validation of Cluster Analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53–65.
15.Sobczyk, M. (1995). Statystyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
16.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: Statsoft.
17.Yakunina, R.P., Bychkov, G.A. (2015). Correlation Analysis of Components of the Human Development Index Across Countries. Procedia Economics and Finance, 24, 766–771.