Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Badanie gospodarności w mikroskali – międzynarodowa analiza porównawcza

Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (45-55)
Klasyfikacja JEL: C01 C50 D22 D24
Słowa kluczowe: gospodarność funkcja produkcji efekt agregacji mikroekonometria
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jacek Batóg
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy gospodarności dokonanej na próbie prawie 9 tys. przedsiębiorstw z pięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Estonii, Łotwy, Polski i Słowenii w latach 2007–2014. Wnioskowanie wykorzystujące reszty dwuczynnikowej funkcji produkcji pozwoliło sformułować wnioski o kształtowaniu się proporcji firm gospodarnych i niegospodarnych oraz ocenić wpływ kryzysu ekonomicznego, agregacji danych, wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności na badane zjawisko. Badanie przeprowadzono na podstawie danych statystycznych zawartych w bazie ORBIS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batóg, J. (2001). Ekonometryczna analiza gospodarności wybranych branż polskiej gospodarki.Nasz Rynek Kapitałowy, 3, 73–79.
2.Batóg, J. (2002). Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, 942, Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 411–416.
3.Chęciński, S. (2011). Istota oraz metody pomiaru efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 27–35.
4.Falewicz, J. (1963). Rentowność, gospodarność, koszty. Przyczynek do teorii mikroekonomii. Warszawa: PWN.
5.Hozer, J. (1978), Zastosowanie metod ekonometrycznych w analizie gospodarności przedsiębiorstw. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 75.
6.Hozer, J. (1993). Mikroekonometria. Warszawa: PWE.
7.Masternak-Janus, A. (2013). Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Economics and Management, 4, 111–126. DOI: 10.12846/j.em.2013.04.08.
8.Pawłowski, Z. (1981). Ogólne zasady ekonometrycznej analizy efektywności procesu produkcyjnego. W: Sposoby mierzenia efektów postępu technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i kadrowego w przedsiębiorstwie. Szczecin: TNOiK Oddział w Szczecinie, Zakład Ekonometrii i Statystyki Politechniki Szczecińskiej.
9.Poskart, R. (2014). A Definition of the Concept of Economic Effectiveness. Central Eastern European Journal of Management and Economics, 2 (3), 179–187.