Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Uwarunkowania współpracy pracowników z pokolenia Y

Autorzy: Elżbieta Robak
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: pokolenie Y współdziałanie pracowników zarządzanie zasobami ludzkimi
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (245-254)
Klasyfikacja JEL: J24 J53 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań współpracy pracowników z pokolenia Y oraz wskazanie na czynniki, które mogą wspierać działania pracodawców w kształtowaniu dobrej atmosfery do współpracy. W odniesieniu do tak postawionego celu w pierwszej części artykułu zobrazowano specyfikę funkcjonowania tych młodych pracowników, odwołując się do literatury przedmiotu oraz badań i raportów dotyczących tej problematyki. W drugiej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych wywiadów grupowych z pracującymi zawodowo osobami z pokolenia Y, w których poruszano zagadnienia związane z uwarunkowaniami współpracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Deloitte (2015). Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości. Deloitte Polska. Pobrano z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/pierwsze-kroki-na-rynku-pracy-2015.html (10.10.2017).
2.Dolińska-Wertyńska, D. (2016). Motywacje i potrzeby pracowników pokolenia Y w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 92, 31–47.
3.Fazlagić, J.A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. e-Mentor, 3 (25), 13–16.
4.Gołąb-Andrzejak, E. (2014). Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie „pokolenia Milenium”. Marketing i Rynek, 11, 11–21.
5.Jurek, Ł. (2014). Pracownicy z pokolenia Y: silne i słabe strony. W: M. Makuch (red.), Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku (s. 127–139). Wrocław: Wydawnictwo CEdu.
6.Krawczyk-Bryłka, B. (2016). Postawy pokolenia Y wobec wirtualnej pracy zespołowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 430, 195–204.
7.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty. Studia i Prace WNEiZ US, 3 (39), 305–319.
8.Robak, E., Słocińska, A. (2016). Równoważenie pracy z życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik warunkujący gospodarowanie współczesnymi zasobami pracy.
9.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 257, 159–167.
10.Rudawska A., Szarek M. (2014). Postawy studentów względem pracy zespołowej i ich zespołowa efektywność. e-Mentor, 3 (55), 12–21.
11.Wojnicki, S. (2017). Czas pokoleniowych zmian. Demografia wyzwaniem dla polskich działów HR. Personel i Zarządzanie, 4, 18–21.
12.Wszechnica UJ (2014). Pokolenie Y: potrzeby i nawyki wpływające na dzielenie się wiedzą.
13.Raport podsumowujący badania prowadzone w ramach projektu „Ucząca się organizacja 2.0.” realizowanego przez portal Interia.pl oraz Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrano z: http://www.wszechnica.uj.pl/_public/temp/Zalaczniki/dzielenie_sie_wiedza-raport.pdf (10.10.2017).