Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Aktywność zawodowa osób starszych warunkiem utrzymania produktywności w krajach gospodarczo rozwiniętych

Autorzy: Maria Majewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji

Kinga Przybylczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa srebrna siła robocza rynek pracy
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (221-231)
Klasyfikacja JEL: J14 J21 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, jak istotne dla wzrostu produktywności krajów rozwiniętych są działania nastawione na rozwój zdolności kraju do mobilizowania zasobów kapitału ludzkiego, którego nośnikiem są starsi pracownicy. Metodę badawczą stanowiła analiza głównie raportów dotyczących starzenia się siły roboczej w krajach rozwiniętych oraz badania własne przeprowadzone na grupie 181 krajów dla lat 1990–2016. Wyniki badań potwierdziły, że zgodnie z teorią rozwoju gospodarczego bardziej wykształcona i będąca w lepszej kondycji zdrowotnej srebrna siła robocza krajów rozwiniętych może stanowić determinantę wzrostu produktywności gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dordoni, P., Argentero, P. (2015). When Age Stereotypes are Employment Bariiers: a Coceptual Analisis and a literature Review on Older Workers Stereotypes. Ageing International, 40, 393–412. DOI: 10.1007/s12126-015-9222-6.
2.Ghoshes, N. (2008). Age discrimination and older workers: Theory and legislation in comparative context. Conditions of Work and Employment Series, 20, 1–61.
3.GUS (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności olski w świetle prognozy na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
4.GUS (2016). Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
5.ILO (2013). Employment and social protection in the new demographic context. Report 102/IV. Geneva: ILO.
6.ILO LFEP (2017). The ILO Labour Force Estimates and Projections (LFEP) Database,
7.November 2017. Pobrano z: http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/metadata (14.12.2017).
8.Jantoń-Drozdowska, E., Majewska, M. (2016). Przemiany kapitału pracowniczego w procesie przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy wyzwaniem dla zarzadzania w XXI wieku. W: E. Jantoń-Drozdowska (red.), Wyzwania i dylematy współczesnego zarządzania (s. 13–36). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
9.Majewska, M., Samol, S. (2016). Rozwój elastycznego rynku pracy. Uwarunkowania prawno-ekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
10.Niewiadomska, A. (2013). Wydłużanie aktywności zawodowej osób starszych w Polsce. Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 305, 524–535.
11.OECD (2015). Working Better with Age: Poland – Assessment and Main Recommendations, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. OECD Publishing.
12.UN (2017). World Population Ageing 2017: Highlights. Department of Economic and Social Affairs. New York: UN.
13.UNCTAD (2017). Database LFEP i UNCTAD. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx. (14.12.2017).
14.UN DESA (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Pobrano z: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/ Population (14.12.2017).
15.WEF (2014). Unemployment: Rising to the Global Challenge, An Agenda for Policy-makers and Social Partners. Geneva: WEF.
16.WEF (2015a). The Global Gender Gap Report 2015. Geneva: WEF.
17.WEF (2015b). The Human Capital Report 2015. Employment, Skills and Human Capital Global Challenge Insight Report. Geneva: WEF.
18.WEF (2017). The Global Gender Gap Report 2017. Geneva: WEF.
19.WEF BCG (2010). Stimulating Economies through Fostering Talent Mobility. Boston Consulting Group. Geneva: WEF.
20.WHO (2015). World report on ageing and health. Luxembourg: WHO Press.
21.Wojciechowski, W. (2017). Rynek pracy. Skutki działań po wyborach w 2015 roku: przyspieszenie spadku liczby pracujących. W: L. Balcerowicz (red.), Raport: Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015–2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość (s. 143–165). Warszawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju.