Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (29-38)
Klasyfikacja JEL: M00
Słowa kluczowe: kapitał ludzki kreowanie kapitału ludzkiego zarządzanie kapitałem ludzkim
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania

Abstrakt

W obliczu gwałtownych przemian gospodarczych oraz ewolucji systemów organizacyjnych istnieje potrzeba zainteresowania się efektywnym zarządzaniem kapitałem ludzkim. Nowoczesne zarządzanie organizacją stawia na rozwój i samodzielność pracowników, a umiejętność kierowania uważa się za coraz cenniejszy składnik kompetencji. Menedżerowie starają się zapewniać nabywanie nowych umiejętności pracownikom, przekazywać im nowe zadania i role, czynić ich wartościowszymi dla organizacji. Wdraża się nową filozofię kierowania ludźmi opartej założeniu, że pracownicy są traktowani jako cenny kapitał, który można pomnażać, liczy się również zaangażowanie pracowników w pracę na rzecz organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baron, A., Armstrong, M. (2012). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Bochniarz, P., Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
3.Bonikowska, M. (2015). Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego – wdrożenie, analiza i wnioski. Warszawa: PARP.
4.Brodowska-Szewczuk, J. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 7 (80), 87–100.
5.Ciekanowski, Z. (2014). Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 101, 135–148.
6.Czajka, Z. (2011). Gospodarowane kapitałem ludzkim. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
7.Dajczak, K., Kijewska, K. (2008). Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, 12, 11–17.
8.Dziwulski, J. (2012). Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej. W: W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (s. 65–81). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
9.Goleman, D.D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Naturalne przywództwo. Wrocław: Wydawnictwa Biznesowe.
10.Harasim, W. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim. W: W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (s. 8–43). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
11.Harasim, W. (2015). Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem ludzkim w tworzeniu wartości dodanej organizacji. W: W. Harasim (red.), Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej (s. 10–30). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu.
12.Harasim, W., Dziwulski, J. (2014). Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej. W: W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania (s. 21–46). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
13.Janowska, Z. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
14.Juchnowicz, M. (red.) (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje. Warszawa: PWE.
15.Kamińska, B. (2016). Rozwój kapitału ludzkiego jako czynnik rozwoju firmy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 159–172.
16.Król, H. (2006). Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi (s. 423–541). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Kugel, M. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. W: W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja XXI wieku (s. 73–91). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
18.Kupczyk, R. (2013). Zasoby i tempo rozwoju kapitału ludzkiego w państwach Unii Europejskiej w latach 2000–2010. Wrocław: Wydawnictwo Arboretum.
19.Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 269–280.
20.Nowicka-Mieszała, J. (2012). Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim metodą budowy wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 89–98.
21.Pocztowski, A. (2003). Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
22.Rosińska, M. (2007). Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym (s. 11–20). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
23.Rostkowski, T. (2003). Zintegrowany system zarządzania kompetencjami. W: M. Juchnowicz (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
24.Sokołowska, A. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.