Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Bazy ofert technologicznych jako narzędzie wsparcia transferu technologii w przedsiębiorstwie

Autorzy: Zofia Gródek-Szostak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: transfer technologii baza ofert technologicznych
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (319-330)
Klasyfikacja JEL: O11 O14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z problemów wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce jest brak dostatecznej wiedzy przedsiębiorców na temat dostępnych technologii. Bazy ofert technologicznych (BOT) stanowią nieodłączne źródło informacji o technologiach. Są narzędziem pomocnym przedsiębiorcy w realizacji międzynarodowego, jak i krajowego transferu rozwiązań innowacyjnych. Artykuł zawiera ogólną charakterystykę baz ofert technologicznych z uwzględnieniem ich zakresu tematycznego oraz zasięgu geograficznego. Celem przeprowadzonych analiz jest wskazanie roli baz ofert technologicznych w procesach transferowania technologii. W warstwie badawczej wykorzystano triangulację technik badawczych: analizę literaturową, indywidualny wywiad pogłębiony z operatorami baz ofert technologicznych oraz empiryczną weryfikację zawartości BOT.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czupryński, P., Ćwiklicki, M., Kopyciński, P., Machnik, A., Mituś, A., Staszczyszyn, B., Widziszewska, J., Zawicki M. (2006). Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
2.Fealing, K.H., Lane, J.I., Marburger III, J.H., Shipp, S.S. (2011). The Science of Science Policy. Stanford California: Stanford University Press.
3.Gródek-Szostak, Z. (2011). Transfer technologii – pojęcia, formy, modele. W: M Cupiał (red.), Zarządzanie jednostką transferu technologii (s. 21–35). Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
4.Gródek-Szostak, Z., Kajrunajtys, D., Chęcińska-Zaucha, A. (2016). Wpływ instytucji otoczenia biznesu na zarządzanie procesem transferu technologii w przedsiębiorstwie. W: E. Mazur-Wierzbicka (red.), Procesy w organizacji – wybrane aspekty (s. 33–46). Szczecin: Zapol.
5.Jaki, A., Gródek-Szostak, Z. (2017). Wybrane problemy efektywności finansowania sieci wsparcia innowacji ze środków publicznych. Studia i Prace WNEiZ US, 48 (3), 21–32.
6.Kajrunajtys, D. (2016). Obieg informacji na potrzeby konkurowania organizacji w turbulentnym otoczeniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 12, 121–140.
7.Kozioł-Nadolna, K. (2016). Analiza wpływu środków UE na innowacyjność polskich przedsiębiorstw. W: D. Rosati, J. Wiśniewska (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce – dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej (s. 129–141). Warszawa: CeDeWu.
8.Matusiak, K.B., Stawasz E. (1998). Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa. Łódź: Wyd. UŁ.
9.Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS oraz organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO (2001). Zarządzanie technologią. Warszawa: Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, ITPO.
10.Sokół, A. Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Pobrane z: www.instytut.info/Vkonf/site/33.pdf (20.07.2017).
11.Tylżanowski, R. (2015). Finansowanie procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
12.855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (2), 415–423.