Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych. Przykład Polski północno-wschodniej

Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (281-291)
Klasyfikacja JEL: O14
Słowa kluczowe: innowacyjność transfer technologii region peryferyjny
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Robert Ciborowski
Uniwersytet w Białymstoku

Karina Sachpazidu-Wójcicka
Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Zarówno współczesne przedsiębiorstwa, jak i konsumenci potrzebują nowych rozwiązań technologicznych, takich, które prowadzą do powstawania nowych produktów, procesów wytwórczych, rozszerzania rynków zbytu czy zmian struktury gospodarczej. Z jednej strony wykorzystywana przez firmy technologia jest efektem ich rosnącej innowacyjności, z drugiej zaś stopień adaptacji technologii stanowi wyraz zapotrzebowania na nią ze strony odbiorców. Problemem zaprezentowanym w artykule jest niska innowacyjność przedsiębiorstw województwa podlaskiego. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wpływu powiązań technologicznych na poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Przedmiotem analizy obejmującej wyniki foresightu regionalnego i dane regionalne są firmy z województwa podlaskiego. Otrzymane wyniki w zakresie badanych przedsiębiorstw województwa podlaskiego w latach 2012–2015 wskazują na niską innowacyjność przedsiębiorstw regionu podlaskiego wynikającą z niewielkiego zakresu współpracy technologicznej. Firmy działające głównie w branżach nisko- i średniotechnologicznych preferują samodzielną pracę B+R, co przy niewielkich środkach nie daje szans na wyższą innowacyjność. Przedsiębiorstwa wykazują rosnącą wartość sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych, co pozwala zwiększyć stopień „odnawiania” zasobów kapitałowych. Firmy zauważają konieczność większego zaangażowania w transfer technologii (szczególnie międzynarodowego). Wiąże się to ze wzrostem: zatrudnienia w B+R, wartości aparatury naukowo-badawczej oraz wydatków na działalność innowacyjną. Pozytywnym objawem jest zwiększony zakres współpracy z krajowymi klientami, dostawcami oraz innymi firmami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carlsson, B. (red.) (1997). Technological Systems and Industrial Dynamics. Boston: Kluwer.
2.Carlsson, B., Jacobsson, S. (1997). Diversity Creation and Technological Systems: A Technology Policy Perspective. W: C. Edquist (red.), System of Innovation: Technologies, Institutions, Organizations (s. 79–92). London: Pinter.
3.Carlsson, B., Stankiewicz, R. (1991). On the Nature, Function and Composition of Technological Systems. Journal of Evolutionary Economics, 1, 108–114.
4.Ciborowski, R. (2016). Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Białystok: PTE.
5.Coenen, L., Diaz Lopez, F.J. (2010). Comparing Systems Approaches to Innovation and Technological Change for Sustainable and Competitive Economies: An Explorative Study into Conceptual Commonalities, Differences and Complementarities. Journal of Cleaner Production, 18 (12), 1149–1160.
6.GUS (2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014. Warszawa.
7.Lundvall, B.A. (red.) (2010). National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishing.
8.Mansfield, E. (1985). How Rapidly Does New Industrial Technology Leak Out? The Journal of Industrial Economics, 34 (2), 217–223.
9.UMWP (2015). Foresight województwa podlaskiego. Białystok.
10.Weresa, M. (2012). Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: PWN.