Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Regionalny rozkład determinant innowacyjności a jej stan na poziomie państwa

Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (241-253)
Klasyfikacja JEL: C10 O30
Słowa kluczowe: aktywność patentowa determinanty innowacyjności analiza koncentracji analiza regionalna
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Marek Szajt
Politechnika Częstochowska

Abstrakt

Aktywność patentowa traktowana jako miernik innowacyjności jest zróżnicowana dla różnych państw. Zróżnicowanie to dotyczy również ujęcia regionalnego na poziomie Unii i na poziomie państwa. Celem niniejszego artykułu jest analiza statystyczna poziomów, ich zmian i kształtów rozkładów wybranych determinant innowacyjności w ujęciu Unii Europejskiej jako całości, a także wybranych państw z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. W analizie wykorzystano dane dla Unii Europejskiej pochodzące z Eurostatu. W pomiarze wykorzystano współczynnik skośności, współczynniki koncentracji (kurtozę, współczynnik Herfindahla-Hirschmana, współczynnik Giniego), współczynnik lokalizacji Florenca i wskaźnik zmienności rozmieszczenia. Wyniki potwierdziły zarówno duże rozbieżności wewnątrz Unii Europejskiej aktywności innowacyjnej i jej determinant, jak i silną koncentrację tego zjawiska (choć malejącą) na poziomie wybranych państw (w ujęciu regionalnym).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kline, S., Rosenberg, N. (1986). An Overview of Innovation. W: R. Landau, N. Rosenberg (red.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (s. 275–305). Washington DC: National Academy Press.
2.Kowalik, J. (2010). Analiza koncentracji przestrzennej wybranych czynników innowacyjności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. W: M. Zawada (red.), Analiza ilościowa zjawisk społeczno-gospodarczych (s. 90–107). Częstochowa: Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
3.Kozioł-Nadolna, K. (2015). Nowy wymiar innowacji we współczesnej gospodarce. W: J. Wiśniewska,
4.K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 62–80). Warszawa: Difin.
5.Luukkainen, S. (2001). Industrial Clusters in the Finish Economy, w Innovative Clusters: Drivers of National Innovation System. Paris: OECD.
6.Ostraszewska, Z., Tylec, A. (2016). Nakłady na innowacje a poziom innowacyjności polskiej gospodarki. W: S. Kowalska, J. Rubik (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (s. 189–199). Częstochowa: Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
7.Szajt, M. (2008). Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski. Analiza statystyczno-ekonometryczna. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
8.Szajt, M. (2010). Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
9.http://ec.europa.eu (21.10.2017).