Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Ochrona twórczości pracowniczej na gruncie prawa własności przemysłowej

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (193-202)
Klasyfikacja JEL: K11 K12 K39
Słowa kluczowe: projekt wynalazczy pracodawca pracownik prawa autorskie wynalazek
Autorzy: Monika Szymura
Politechnika Opolska

Abstrakt

Efektywne zarządzanie prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie wymaga podstawowej wiedzy w tym zakresie. Już samo ustalenie tego, kto ma prawo korzystać i rozporządzać tymi prawami, ułatwia uzyskanie tytułu ochronnego na projekt wynalazczy i stanowi nierzadko problem oraz może znacząco wpływać na rozmiar korzyści uzyskiwanych z komercjalizacji danego rozwiązania. Artykuł opiera się na analizie regulacji prawnych oraz orzecznictwa. Rozważania koncentrują się na uprawnieniach pracodawcy (przedsiębiorcy) i pracownika (twórcy) do pracowniczego rozwiązania wynalazczego, w tym zasadach nabycia przez pracodawcę praw do wytworów intelektualnych tworzonych przez pracowników w ramach obowiązków pracowniczych lub przy pomocy pracodawcy oraz zagadnienie wynagrodzenia pracownika z tytuły wytworzenia takich projektów. Pierwotne nabycie praw przez pracodawcę wymaga, by obowiązki pracownicze obejmowały działalność twórczą. Wprawdzie pracodawca nabywa prawo do projektu wynalazczego niejako z automatu na mocy ustawy, ale umowy o pracę mogą, a nawet powinny określać warunki nabywania praw do wynalazków pracowniczych. Kwestie te można również uregulować w innych aktach wewnętrznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczak, A., Gędłek, M. (2012). Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: KIG. Pobrane z: http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/58/15/58157/Wynalazki_w_dzialalnosci_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_2012.pdf (15.09.2018).
2.Banasiuk, J., Rutkowska, M. (2012). Znaczenie własności przemysłowej w działalności gospodarczej. Zarządzanie i Finanse, 10 (1/3), 49–59.
3.Czub, K. (2011). Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/monografia/369233892/26/czub-krzysztof-prawa-osobiste-tworcow-dobr-niematerialnych-zagadnienia-konstrukcyjne?keyword=czub&cm=STOP (20.08.2017).
4.Demendecki, T. Niewęgłowski, A., Sitko, J., Szczotka, J., Tylec, G. (2015). Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa: LEX. Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587676295/473735/demendecki-tomasz-i-in-prawo-wlasnosci-przemyslowej-komentarz?keyword=demendecki&cm=STOP (10.09.2017).
5.Górnicz-Mulcahy, A. (2008). Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim. Warszawa: Wolter Kluwers bussines.
6.Kasprzycki, D., Matczewski, A., Okoń-Horodyńska, E., du Vall, M., Wisła, R. (2008). Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie. Kraków: Wyd. UJ.
7.Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzona w Sztokholmie 14.07.1967. Dz.U. 1975, nr 9, poz. 4.
8.Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 zmieniona w Brukseli 14.12.1900, w Waszyngtonie 2.06.1911, w Hadze 6.11.1925, w Londynie 2.06.1934, w Lizbonie 31.10.1958 i w Sztokholmie 14.07.1967 – Akt sztokholmski z 14.07.1967. Dz.U. 1975, nr 9, poz. 51.
9.Nowińska, E., Promińska, U., Szczepanowska-Kozłowska, K. (2014). Własność przemysłowa i jej ochrona. Warszawa: LexisNexis. Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/monografia/369312602/82/nowinska-ewa-prominska-urszula-szczepanowska-kozlowska-krystynawlasnosc-przemyslowa-i-jej-ochrona?keyword=w%C5%82asno%C5%9B%C4%87%20przemys%C5%82owa%20i%20jej%20ochrona&cm=SFIRST (1.09.2017).
10.Pakuła-Gawarecka, P., Stolarski, K. (2014). Ochrona prawna nowej metody badawczej wynalezionej przez pracownika. Normy i Paragrafy. LAB, 19 (5), 36–40.
11.Stec, P. (red.) (2017). Komercjalizacja wyników badań naukowych. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/monografia/369407736/81/stec-piotr-red-komercjalizacja-wynikow-badan-naukowych?keyword=komercjalizacja%20wynik%C3%B3w%20bada%C5%84%20naukowych&cm=SFIRST (15.09.2017).
12.Traple, E. (red.) (2017). Prawo patentowe. Warszawa: WKP. https://sip.lex.pl/#/monografia/369421732/143/traple-elzbieta-red-prawo-patentowe?keyword=prawo%20patentowe&cm=STOP (12.09.2017).
13.Ustawa z 26.06.1974 – Kodeks pracy. t.j. Dz.U. 2016, nr 1666.
14.Ustawa z 30.06.2000 – Prawo własności przemysłowej. t.j. Dz.U. 2017, poz. 776.
15.du Vall, M., Nowińska, E., Promińska, U. (2011). Prawo własności przemysłowej. Warszawa:
16.LexisNexis. Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/monografia/369258145/121/du-vall-michal-nowinska-ewa-prominska-urszula-prawo-wlasnosci-przemyslowej?keyword=Prawo%20w%C5%82asno%C5%9Bci%20przemys%C5%82owej&cm=STOP (25.09.2017).
17.du Vall, M., Ożegalska-Trybalska, J. (red.) (2009). Poradnik dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wyd. UJ.
18.Witkowska, W. (2012). Pracownicze projekty wynalazcze. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 3 (486), 26–29.
19.Wyrok SA w Poznaniu z 26.09.2013 (I ACa 699/13), LEX nr 1381496.
20.Wyrok SN z 4.09.1961 (1 CR 845/60), LEX nr 1633506.
21.Wyrok SN z 17.11.2004 (II PK 60/04), LEX nr 146556.
22.Wyrok SN z 8.03.2010 (II PK 260/09), LEX nr 920577.
23.Wyrok WSA w Warszawie z 15.12.2009 (VI SA/Wa 719/09), LEX nr 583588.
24.Zurek, Z. (2006). Wynalazczość jednym z głównych elementów innowacyjności gospodarki. Podręcznik procedur. Materiały opracowane w ramach projektu nr Z/2.06/II/2.6/27/06 Ochrona własności intelektualnej i eksploatacja wiedzy tradycyjnej szansą dla Lubelszczyzny, www.wktir.pl/owi/wynalazczosc.pdf (13.09.2017).