Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce

Autorzy: Andrzej Jaki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tomasz Rojek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: Fundusze Europejskie innowacyjność regionów polityka regionalna
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (53-70)
Klasyfikacja JEL: O11 O19 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Unia Europejska jest organizacją dysponującą własnym budżetem, zgodnie z którym finansowane są działania dążące do rozwiązywania wspólnych problemów krajów członkowskich. Dzięki środkom budżetowym Unia prowadzi między innymi aktywną politykę rozwoju regionalnego, której najważniejszym celem jest zmniejszenie rozbieżności w rozwoju krajów i regionów, a co za tym idzie – zwiększenie atrakcyjności krajów członkowskich oraz samej Wspólnoty na rynku globalnym. Polityka ta jest realizowana i finansowana za pośrednictwem Funduszy Europejskich (funduszy unijnych), które poprzez właściwe instrumenty finansowania są relokowane w poszczególnych regionach krajów członkowskich z zachowaniem określonych zasad i warunków. Fundusze te odgrywają często wiodącą rolę w kształtowaniu rozwoju i innowacyjności tych regionów. Artykuł podejmuje tę problematykę w odniesieniu do regionów Polski, ukazując skalę i efekty wykorzystania funduszy unijnych. Celem autorów był opis roli, jaką pełnią Fundusze Europejskie w procesie kreowania rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce. Jako tezę artykułu przyjęto, że fundusze te istotnie przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności, podniesienia stopy życiowej i standardu życia oraz rozwoju innowacji w poszczególnych regionach Polski. Hipotezą badawczą jest założenie, że pozytywne oddziaływanie Funduszy Europejskich jest uwarunkowane właściwym wsparciem ze strony władz regionalnych oraz państwowych struktur odpowiedzialnych za ich wykorzystanie. Analizę mającą zweryfikować przyjętą hipotezę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych charakteryzujących badaną problematykę, jak również badań własnych autorów. Przeprowadzone badania wskazały, że skala pozyskanych środków unijnych w Polsce jest znacząca. Pamiętać jednak należy, że uzyskiwane w ten sposób pieniądze nie przełożą się automatycznie na rozwój polskich regionów i w konsekwencji szybsze tempo wzrostu gospodarczego. Te cele są możliwe do wsparcia z wykorzystaniem funduszy unijnych, jednak o skali ich absorpcji oraz przeznaczeniu decydują autonomicznie władze poszczególnych regionów. Pozytywne oddziaływanie Funduszy Europejskich powinno być zatem poparte właściwym wsparciem ze strony władz regionalnych oraz państwowych struktur odpowiedzialnych za ich wykorzystanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Churski, P. (2016). Geneza i przemiany europejskiej polityki spójności: Wnioski dla Polski, Poznań: UAM. Pobrane z: http://lublin.stat.gov.pl/files/gfx/lublin/pl/defaultstronaopisowa/1220/1/1/p_churski.pdf (15.07.2017).
2.Ciupek, B., Znaniecka, K. (2010). Fundusze Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W: T. Famulska (red.), Zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej (s. 120–128). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
3.Fundusze Europejskie (2017). Portal Funduszy Europejskich Ministerstwa Rozwoju. Pobrane z: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (10.07.2017).
4.Imiołczyk, B. (2010). Samorząd a fundusze unijne. W: B. Imiołczyk (red.), ABC samorządu terytorialnego (poradnik nie tylko dla radnych) (s. 41–49). Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
5.Komisja Europejska (2017). Pobrane z: www.ec.europa.eu (11.07.2017).
6.Kosiedowski, W. (2005). Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego. W: W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego (s. 17–24). Toruń: TNOiK.
7.Ministerstwo Rozwoju (2017). Pobrane z: www.mr.gov.pl (5.07.2017).
8.PARP (2017). Pobrane z: www.pi.gov.pl/PARP/ (21.07.2017).
9.Popławski, Ł., Polak, M. (2011). Innowacyjność w rozwoju regionalnym – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (19), 107–116.
10.Poździk, R. (2008). Fundusze unijne: zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007–2013. Lublin: Verba.
11.Rajca, L. (2014). Integracja Polski z Unią Europejską a funkcjonowanie polskiego samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
12.Ryszkiewicz, A. (2000). Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Sejm RP (2017). Pobrane z: www.sejm.gov.pl (11.07.2017).
14.Stahl, M., Jaworska-Dębska, B. (red.) (2010). Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Cz. 1. Ustrój. Warszawa: Difin.
15.Swianewicz, P., Łakomska, J. (2017). Fundusze Europejskie: ranking wykorzystania środków z UE w latach 2004–2014. Pobrane z: http://www.wspolnota.org.pl/ (6.07.2017).
16.Szuszman, M. (2017). Fundusze unijne od podstaw: programy operacyjne 2007–2013. Pobrane z: http://slideplayer.pl/slide/88618/ (10.07.2017).
17.Tomaszewska, A. (2017). Fundusze unijne a rozwój regionalny w Polsce. W: J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe (s. 234–239). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
18.Tracz-Krupa, K. (2015). Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w nowej perspektywie unijnej 2014–2020 jako instrument realizacji strategii Europa 2020. W: K. Głębocki, A. Bazan-Bulanda, A. Czernecka, K. Kowalska (red.), Samorząd terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną. Doświadczenia i wyzwania współczesności (s. 55–63). Częstochowa: Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
19.Unia Europejska (2017). Pobrane z: www.europa.eu (11–20.07.2017).