Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Bezpieczeństwo a poziom przestępczości w Polsce w latach 2007–2016

Autorzy: Monika Mocianko-Pawlak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo przestępczość statystyka policyjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (215-230)
Klasyfikacja JEL: F52 H56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zawiera charakterystykę pojęcia bezpieczeństwa, przedstawienie typologii bezpieczeństwa, a także zdefiniowanie przestępczości. W opracowaniu wykorzystane zostały dane ze statystyk policyjnych, co pozwoliło na określenie poziomu przestępczości w Polsce w omawianym okresie, oraz dane z badań CBOS w zakresie oceny stopnia poczucia bezpieczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy poziomem przestępczości a poczuciem bezpieczeństwa w Polsce w latach 2007–2016.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieślak, M. (1995). Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa: PWN.
2.Badanie EU – SILC. Europejskiego Badania Warunków Życia. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database (28.10.2017).
3.CBOS (2016). Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_061_16.PDF (16.06.2017).
4.CBOS (2017). Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_048_17.PDF (16.06.2017).
5.Eibl-Eibesfeldt, I. (1987). Miłość i nienawiść. Warszawa: PWN.
6.http://www.statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny (17.06.2017).
7.Kochanek, E. (2011). Współczesne interpretacje bezpieczeństwa narodowego. Przegląd Humanistyczny. Pedagogika, Politologia, Filologia, 5, 132–143.
8.Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo Narodowe, 18, 19–39.
9.Kukułka, J. (1982). Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów. Sprawy Międzynarodowe, 7, 29–40.
10.Nowakowski, Z, Szafran, H., Szafran, R. (2009). Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw. Rzeszów: Wyd. RS Druk Drukarnia.
11.Pokruszyński, W. (2012). Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Józefów: Wyd. WSGE im. Alcide De Gasperi.
12.Przestępstwa ogółem. Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/1219-40,Przestepstwa-ogolem.html (17.06.2017).
13.Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r. Pobrane z: https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html (16.06.2017).
14.Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/ (8.06.2017).
15.Stańczyk, J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
16.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 r. Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf (5.06.2017).
17.Świniarski, J. (1997). O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych. Warszawa, Pruszków: ULMAK.
18.Wawrzusiszyn, A. (2011). Pojęcie i istota bezpieczeństwa. W: J. Stawnicka, B. Wiśniewski, R. Socha (red.), Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania (s. 9–19). Szczytno: Wyd. WSPol.
19.Woźniak, R.B. (2014). Społeczne wymiary bezpieczeństwa wewnętrznego w mieście portowym. Edukacja Humanistyczna, 1 (30), 133–149.