Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych miast polskich w latach 1964–1988 i 1989–2013

Autorzy: Henryk Kowgier
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: analiza statystyczna współczynniki demograficzne
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (179-190)
Klasyfikacja JEL: J10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest porównanie dynamiki i struktury zjawisk demograficznych miast polskich w latach 1964–1988 oraz 1989–2013. Aby badane okresy łatwiej było porównywać, przyjęto w obu przypadkach tę samą liczbę 25 lat. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dane zaczerpnięte z Rocznika statystycznego GUS z 2016 roku. Pierwszy okres dotyczy 25 lat poprzedzających okres przemian ustrojowych w Polsce, drugi zaś obejmuje lata przemian do 2013 roku. Opracowanie kończą stosowne wnioski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk, I., Markowicz, I., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K. (2002). Statystyka opisowa. Warszawa: WNT.
2.Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1997). Makroekonomia. Warszawa: PWE.
3.Gazińska, M. (2003). Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
4.GUS (2016a). Rocznik demograficzny. Warszawa.
5.GUS (2016b). Rocznik statystyczny. Warszawa.
6.GUS. Ludność, ruch naturalny i migracje w latach 1946–2011. Pobrane z: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/struktura-ludnosci,16,1.html.
7.Holzer, J.Z. (1999). Demografia. Warszawa: PWE.
8.Hozer, J. (1993). Mikroekonometria. Warszawa: PWE.
9.Hozer, J. (red.) (1998). Statystyka. Szczecin: Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój.
10.Kotowska, I.E. (red.) (1999). Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. W świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Warszawa: Wyd. SGH.
11.Kowgier, H. (2011). Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii. Warszawa: WNT.
12.Paradysz, J. (1985). Wielowymiarowa analiza reprodukcji ludności. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
13.Paradysz, J. (1990). Reprodukcja ludności w Polsce. Studium metodologiczno-poznawcze. Warszawa: Wyd. SGPiS.
14.Ranis, G., Stewart, F., Ramirez, A. (2000). Economic Growth and Human Development. World Development, 8, (2), 197–219.
15.Rosset, E. (1975). Demografia Polsk. T. 2. Warszawa: PWN.
16.Smoluk, A. (1999). Od potencji do egzystencji. Ekonomia Matematyczna, 3, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.