Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Structural changes in employment – opportunities and threats for the situation of women on the labour market
(Zmiany strukturalne w zatrudnieniu – szanse i zagrożenia dla sytuacji kobiet na rynku pracy)

Autorzy: Grażyna Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Słowa kluczowe: rynek pracy zatrudnienie zmiany strukturalne
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (301-312)
Klasyfikacja JEL: J21 J23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena wpływu zmian strukturalnych w zatrudnieniu na sytuację kobiet na rynku pracy. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej omówiono istotę oraz sposoby pomiaru zmian strukturalnych. W drugiej zidentyfikowano najważniejsze trendy w strukturze działalności gospodarczej, wpływające na kompozycję popytu na pracę w krajach Unii Europejskiej. Część trzecia zawiera analizę porównawczą sytuacji kobiet na poszczególnych rynkach pracy. Okres badawczy obejmuje lata 2008–2015. Zachodzące zmiany w strukturze zatrudnienia w Unii Europejskiej przyczyniają się do utrwalania tradycyjnej dominacji kobiet w sekcjach uważanych za bardziej kobiece (opieka zdrowotna, edukacja), a dominacji mężczyzn w sektorach wymagających większego wysiłku fizycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aghion, Ph., Howitt, P. (2009). The Economics of growth. Cambridge: MIT Press.
2.Bogliacino, F., Pianta, M. (2013). Profi ts, R&D, and innovation-a model and a test. Industrial and Corporate Change, 3 (22), 649–678.
3.Chenery, H., Robinson, S., Syrquin, M. (1986). Industrialization and growth: A comparative study. Published for the World Bank: Oxford University Press.
4.Grossman, G.M., Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Boston: MIT Press.
5.Hackl, P., Westlund, A.H. (1991). Economic Structural Change Analysis and Forecasting. International Institute for Applied Systems Analysis. Berli n: Springer-Verlag.
6.Jakóbik, W. (2000). Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Jasiński, L.J. (2011). Sektory przemysłu i wiedzy. Ewolucja struktury gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
8.Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Madej, Z. (2006). Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów. In: E. Frejtag-Mika (ed.), Teoria i praktyka ekonomii a analiza konkurencyjności gospodarowania. Warszawa: Difin.
10.NACE Rev. 2 (2008). Statistical classification of economic activities in the European Community. Eurostat, Methodologies and Working papers. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
11.Nijkamp, P., Siedschlag, I. (2011). Innovation, Growth and Competitiveness. Dynamic Regions in the Knowledge-Based World Economy. Berlin: Springer-Verlag.
12.Office of the European Union (2016). Employment and Social Developments in Europe 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
13.Saviotti, P., Frenken, K. (2008). Export variety and the economic performance of countries. Journal of Evolutionary Economics, 2 (18), 201–218.
14.Schulze, C. (2011). Policy recommendations on innovation in services. In: Promoting Innovation in the Services Sector: Review of Experiences and Polices. New York–Geneva: United Nations Economic Commission for Europe, United Nations.
15.Teixeira, A.A.C., Queirós, A.S.S. (2016). Economic gro wth, human capital and structural change: A dynamic panel data analysis. Research Policy, 8 (45), 1636–1648.
16.Timmer, P., Akku, S. (2008). The structural transformation as a pathway out of poverty: Analytics, empirics and politics. Centre for Global Development. Working Paper, 150.
17.UNIDO (2010). Structural Change in the World Economy: Main Features and Trends. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
18.Van den Berg, H. (2012). Economic Growth and Development. London: World Scientific Publishing.
19.Węgrzyn, G. (2015). Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
20.Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne. Warszawa: Wolters Kluwer.