Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Czy struktura pracujących w przemyśle w Polsce się zmienia?

Autorzy: Mariusz Nyk
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: pracujący sektor przemysłowy wahania sezonowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (229-239)
Klasyfikacja JEL: E02
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przeobrażenia, jakie zachodzą w polskim przemyśle i w jego otoczeniu w ostatnich kilku latach, związane są przede wszystkim ze wzrostem konkurencyjności, co przyczyniło się do nowego postrzegania roli zasobów ludzkich w procesie gospodarowania. Obecnie w przemyśle pracujący są traktowaniu jako główne źródło kreowania wartości przedsiębiorstw i jego przewagi konkurencyjnej. W związku z powyższym autor opracowania stawia pytanie: Czy zmiany, jakie zaistniały w ostatnich kilku latach w sektorze przemysłowym, spowodowały, że struktura pracujących uległa konwersji? Odpowiedź jest poprzedzona analizą struktury opierającą się na latach 2010–2015, co stanowi podstawę dla prognozy liczby pracujących na 2019 rok. Ponadto celem opracowania jest wskazanie wahań sezonowych w sektorze przemysłowym na 2019 rok w wybranych sekcjach przemysłu. Dla osiągnięcia celu opracowania zastosowano narzędzia statystyczne takie jak wskaźniki struktury oraz analiza szeregów czasowych ( określenie głównej tendencji rozwojowej oraz szereg czasowy z trendem i sezonowością).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clark, C. (1957). The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan.
2.Fisher, A. (1933). Capital and the Growth of Knowledge. The Ecomonic Journal, 43 (171), 379–389.
3.GUS (2010–2015). Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
4.Kwiatkowska, W. (2007). Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
5.Kwiatkowski, E. (1988). Neoklasyczne teorie zatrudnienia Tradycja i współczesność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
6.Mruk, H. (2003). Analiza rynku. Warszawa: PWE.
7.Mynarski, J. (1987). Analiza rynku. Problemy i metody. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
8.Nyk, M. (2012). Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim. W: W. Kasperkiewicz, K. Madaj (red.), Wzrost gospodarczy – rynek
9.pracy – innowacyjność gospodarki (s. 181–196). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Starzyńska, W. (2006). Podstawy statystyki. Warszawa: Difin.