Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Comprehensive risk management in a business
(Kompleksowe zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie)

Autorzy: Ireneusz Drabik
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Słowa kluczowe: ryzyko zarządzanie strategia przewaga konkurencyjna
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (55-65)
Klasyfikacja JEL: D81 G32 L20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podejście kompleksowe stanowi nowy paradygmat zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w aktualnych warunkach turbulencji i niepewności otoczenia. Jest ono efektem ewolucji koncepcji zarządzania ryzykiem, którego początków można upatrywać w działalności ubezpieczeniowej, a następnie w tzw. podejściu rozproszonym (fragmentarycznym). Kompleksowe zarządzanie ryzykiem dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Jest realizowane w sposób ciągły na wszystkich poziomach zarządzania i koordynowane w skali całego przedsiębiorstwa. W jego ramach należy uwzględnić zarówno zarządzanie ryzykiem czystym, jak i spekulatywnym, a także operacyjnym i strategicznym. Oprócz kompleksowości ważny jest również strategiczny i zintegrowany charakter zarządzania ryzykiem, co oznacza jego scalenie z ogólnym procesem zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska, A. (2009). Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia. In: A. Fierla (ed.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty (pp. 11–21). Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH.
2.Anderson, E.J. (2014). Business risk management: models and analysis. Chichester: Wiley.
3.Buła, P. (2015). System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jako element nadzoru korporacyjnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4.Chapman, Ch., Ward, S. (2003). Project risk management: processes, techniques, insights. Chichester: Wiley.
5.Drennan, L.T., McConnell, A. (2007). Risk and crisis management in the public sector. London: Routledge.
6.Garlick, A. (2006). Estimating risk: a management approach. England: Gower Publishing.
7.Hull, J.C. (2012). Risk management and fi nancial institutions. Hoboken: Wiley.
8.Kaczmarek, T.T. (2008). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
9.Krzakiewicz, K. (2013). Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem w zarządzaniu strategicznym. In: E. Urbanowska-Sojkin, M Brzozowski (ed.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania (pp. 135–146). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
10.Monkiewicz, J. (2010). Przedsiębiorstwo jako podmiot ryzyka – rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem. In: J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (ed.), Zarządzanie ryzykiem gospodarczym (pp. 63–73). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
11.Nahotko, S. (2001). Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
12.McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). Quantitative risk management: concepts, techniques and tools. Oxford: Princeton University Press.
13.Raydugin, Y. (2013). Project risk management: essential methods for project teams and decision makers. Hoboken: Wiley.
14.Rejda, G.E. (2011). Principles of risk management and insurance. Boston: Pearson.
15.Sosiński, D. (2011). Rola IT w zarządzaniu zintegrowanym ryzykiem. In: S. Kasiewicz (ed.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia (pp. 132–153). Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Światowiec-Szczepańska, J. (2012). Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
18.Thlon, M. (2012). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda oszacowania ryzyka delta-EVT. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
19.Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. Warszawa: PWE.
20.Woods, M. (2011). Risk management in organizations: an integrated case study approach. London: Routledge.