Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych

Autorzy: Ewa Baranowska-Prokop
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej

Tomasz Sikora
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej
Słowa kluczowe: wskaźniki internacjonalizacji born globals percepcja sukcesu
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (7-17)
Klasyfikacja JEL: L10 M10 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja i zbadanie zależności między wskaźnikami internacjonalizacji firm a ich sukcesem w grupie polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (PWU). Zastosowaną metodą badawczą jest analiza statystyczna (regresja liniowa wieloraka) danych uzyskanych w wyniku ankiety (metoda CATI) na dwóch reprezentatywnych próbach polskich PWU. W rezultacie badań stwierdzono brak istnienia silnych i spójnych związków między stopniem internacjonalizacji mierzonym prostymi wskaźnikami (postawy wobec internacjonalizacji, liczba rynków, zakres, formy wejścia na rynek zagraniczny) a postrzeganym sukcesem. Jedyny potwierdzony, pozytywny związek wykazano dla miernika „międzynarodowe kompetencje zarządu”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2014). Relationship between Competitive Strategies and the Success Perception of Polish Born Globals. International Journal of Management and Economics, 43, 94–113.
2.Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2016). Postrzeganie innowacyjności oraz jej związku z sukcesem firmy przez kadrę menedżerską polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Marketing i Rynek, 8, 25–31.
3.Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2017). Innovativeness and success perception of Polish small- and medium-sized international new ventures. Journal of International Studies, 3 (10), 134–146.
4.Danik, L., Kowalik, I. (2015). Success Factors and Development Barriers Perceived by the Polish Born Global Companies. Empirical Study Results. Journal of East European Management Studies, 3 (20), 360–390.
5.Duliniec, E. (2011). Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa, 1–2, 63–80.
6.Doryń, W. (2011). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Dörrenbächer, Ch. (2000), Measuring Corporate Internationalization. A Review of Measurement Concepts and Their Use. Intereconomics, 3 (35), 119–126.
8.Glaum, M., Oesterle, M.J. (2007). 40 years of research on internationalization and firm performance: More questions than answers? Management International Review, 3 (47), 307–317.
9.Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
10.Ietto-Gillies, G. (1998). Different Conceptual Frameworks for the Assessment of the Degree of Internationalization: An Empirical Analysis of Various Indices for the Top 100 Transnational Corporations. Transnational Corporations, 1 (7), 17–39.
11.Karasiewicz, G. (2013). Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
12.Knight, G.A., Madsen, T.K., Servais, P. (2004). An inquiry into born global firms in Europe and the USA. International Marketing Review, 6 (21), 645–665.
13.Kowalik, I., Baranowska-Prokop, E. (2013). Determinanty powstawania i motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Gospodarka Narodowa, 4, 41–64.
14.Nowakowski, M. (1999). Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego. Warszawa: Difin.
15.Pera, B. (2017). Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw – przegląd wybranych koncepcji i badań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 19, 184–197.
16.Sleuwaegen, L., Onkelinx, J. (2010). Internationalization strategy and performance of small and medium size enterprises. Working Paper Research, National Bank of Belgium, 197.
17.Sullivan, D. (1994). Measuring the Degree of Internationalization of a Firm. Journal of International Business Studies, 2 (25), 325–342.
18.Wach, K. (2016). Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10/1 (17), 109–126.